Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO είναι ένα διακυβερνητικό επιστημονικό πρόγραμμα που προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας είναι χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πολύτιμα οικοσυστήματα και κοινωνίες που επιθυμούν να συνδυάσουν την προστασία του οικοσυστήματος με την αειφόρο χρήση του. Έχουν σκοπό την προώθηση και επίδειξη μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ ανθρώπου και βιόσφαιρας.

Στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος MAB (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα) της UNESCO εντάχθηκε η περιοχή των Αστερουσίων, που βρίσκεται στον νομό Ηρακλείου Κρήτης. Οι επενδύσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων του CLLD/LEADER στα Αστερούσια και η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ένταξη της περιοχής στο Παγκόσμιο Δίκτυο, στο οποίο ανήκουν από τη χώρα μας  μόνο ο Όλυμπος και το Φαράγγι της Σαμαριάς ήδη από τη δεκαετία του 1980. Η προετοιμασία για την ένταξη ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία όλων των Περιφερειακών και Τοπικών φορέων της Κρήτης βασισμένη σε τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες, ενώ η πρόταση που υποβλήθηκε στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Οργανισμού για τα Αποθέματα Βιόσφαιρας (IACBR) από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στηρίχθηκε κατά πολύ στη γενικότερη φιλοσοφία του LEADER στην πεποίθηση δηλαδή ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι εκείνες που έχουν άριστη γνώση τόσο των δυνατοτήτων, όσο και των αδυναμιών της περιοχής τους.

Με την ένταξη των Αστερουσίων στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας επιχειρείται ν’ αποτελέσει η περιοχή καταλύτη αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό θα επιτευχθεί με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και άλλων συμβατών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, θα προκύψουν υψηλής ποιότητας γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα κατοχυρωμένης προέλευσης, θα προωθηθούν και θ’ αξιοποιηθούν τα υλικά και άυλα πολιτισμικά αγαθά, θα διοργανωθούν θερινά σχολεία κυρίως για νέους, αλλά και για ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσω δράσεων εμψύχωσης και ευαισθητοποίησης, φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ. Μέσα από τον συνδυασμό του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής με την τοπική οικονομία, θα επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης.