Από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και το Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ μετά το 2020.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων AKIS που θα περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ μετά το 2020, προκειμένου να οργανωθεί αποτελεσματικά και να βελτιωθεί η διάχυση της γεωργικής γνώσης και της καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με:

  • τα βασικά στοιχεία της ΚΑΠ μετά το 2020 και την πολιτική του AKIS για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της παροχής συμβουλών.
  • τα βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Γεωργικής Γνώσης & Καινοτομίας (AKIS) που λειτουργεί αποτελεσματικά.
  • την ενσωμάτωση των συμβούλων στο AKIS για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.
  • την προετοιμασία του ρόλου των Δικτύων ΚΑΠ στην ενίσχυση του AKIS, για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάχυση της γεωργικής γνώσης εντός της χώρας και σε ολόκληρη την ΕΕ
  • εμπνευσμένες ιδέες από υφιστάμενα εργαλεία και πρωτοβουλίες
  • την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου AKIS και επιλογή των σωστών παρεμβάσεων
  • τον σχεδιασμό παρεμβάσεων AKIS