Το Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει με τα συνημμένα έγγραφα σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισµένα κράτη µέλη.

Σε αυτά, μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα εξής: “Τον Σεπτέμβριο του 2020 σημειώθηκαν αρκετά κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους στο ομόσπονδο κράτος του Βρανδεμβούργου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και εκδόθηκε η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1270 της Επιτροπής ( 6 ) μετά τον καθορισμό μολυσμένης περιοχής στη Γερμανία, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ. Τα εν λόγω κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους στη Γερμανία βρίσκονται πολύ κοντά σε περιοχή της Πολωνίας που επί του παρόντος περιλαμβάνεται στο μέρος I του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Αυτά τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Πολωνίας που περιλαμβάνεται στο μέρος I του ανωτέρω παραρτήματος και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη μολυσμένη περιοχή της Γερμανίας θα πρέπει πλέον να περιληφθεί στο μέρος II του εν λόγω παραρτήματος.

Έπειτα από την εκδήλωση των πρόσφατων εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους στην Πολωνία και των κρουσμάτων της εν λόγω νόσου σε άγριους χοίρους στη Γερμανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, και λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση, επανεκτιμήθηκε και επικαιροποιήθηκε η περιφερειοποίηση στην Πολωνία. Επιπροσθέτως, επανεκτιμήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν και τα εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Οι μεταβολές αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ένωση και να καταπολεμηθούν προδραστικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξάπλωση της εν λόγω νόσου, θα πρέπει να οριοθετηθούν στην Πολωνία και να περιληφθούν στα μέρη ΙΙ και III του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ νέες περιοχές υψηλού κινδύνου με επαρκή έκταση. Δεδομένου ότι στο μέρος III του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ περιλαμβάνονται οι περιοχές στις οποίες η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και να είναι πολύ δυναμική, όταν γίνονται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο εν λόγω μέρος, θα πρέπει να δίνεται πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις στις γύρω περιοχές, όπως έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς, τα μέρη I, II και III του εν λόγω παραρτήματος θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που γίνονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ με την παρούσα απόφαση να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.