Διευκρινήσεις σχετικά με την απόσυρση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εξέδωσε η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην απόσυρση ή και την καταστροφή των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακούχων ζωοτροφών, τα οποία φέρουν επί της συσκευασίας τους ημερομηνία λήξης, ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι παραγωγοί, παρασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών, τα οποία έχουν λήξει ή λήγουν εντός του τρέχοντος κάθε φορά α΄ ή β΄ εξαμήνου κάθε έτους, υποχρεούνται να τα αποσύρουν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης/φαρμακεία, καταστήματα χονδρικής πώλησης/φαρμακαποθήκες, κτηνιατρεία/κλινικές ζώων και κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, έως την 30η Ιουνίου ή την 31η ∆εκεμβρίου του ίδιου έτους αντίστοιχα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου (α΄ή β΄), τα καταστήματα λιανικής πώλησης/ φαρμακεία, κτηνιατρεία/ κλινικές ζώων και κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων ενημερώνουν άμεσα τους προμηθευτές τους, οι οποίοι μπορεί να είναι καταστήματα χονδρικής/φαρμακαποθήκες, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, παραγωγοί και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών, για την ανάγκη απόσυρσης των προϊόντων που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του ανωτέρω διαστήματος. Οι υπεύθυνοι προμηθευτές υποχρεούνται να τα αποσύρουν έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του τρέχοντος κάθε φορά εξαμήνου.

Ομοίως, τα καταστήματα χονδρικής/φαρμακαποθήκες, εντός του τρέχοντος κάθε φορά α΄ ή β΄εξαμήνου, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τους προμηθευτές τους, οι οποίοι μπορεί να είναι οι εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, παραγωγοί και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών, για την ανάγκη απόσυρσης των προϊόντων που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του εν λόγω διαστήματος. Οι υπεύθυνοι προμηθευτές υποχρεούνται να τα αποσύρουν έως την 30η Ιουνίου ή την 31η ∆εκεμβρίου του ίδιου έτους αντίστοιχα.

Επισημαίνεται, ότι όσον αφορά στη διαχείριση (αποθήκευση, μεταφορά και καταστροφή) των αποβλήτων που δημιουργούνται από την απόσυρση των αχρησιμοποίητων ή ληγμένων ή ακατάλληλων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί στερεών ή επικίνδυνων αποβλήτων, με ευθύνη των εισαγωγέων, αντιπρόσωπων, παραγωγών και παρασκευαστών αυτών.

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.2538/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τονίζεται, η αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για την τήρηση των ανωτέρω ως προς την ορθή διαχείριση των ληγμένων ή των προς λήξη κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών, για την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.