Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ιταλικό πρόγραμμα ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη αγροτικών συνεταιρισμών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την επιδημία του κοροναϊού. 

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί έχουν πληγεί σημαντικά από τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού, λόγω της δομής της αλυσίδας εφοδιασμού τους που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρούς τοπικούς λιανοπωλητές καθώς και σε μέλη συνεταιρισμών. 

Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων από γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σύμφωνα με τους γενικά εφαρμοστέους φορολογικούς κανόνες, εταιρείες στην Ιταλία μπορούν να επανεκτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων ως μέρος των οικονομικών λογαριασμών τους για το 2019. Αυτή η επανεκτίμηση συνεπάγεται την καταβολή ενός υποκατάστατου φόρου 12% επί της αύξησης της αξίας. 

Με βάση το παραπάνω καθεστώς, το εγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στους γεωργικούς συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες τους να αντισταθμίσουν έως και το 70% των προϋπάρχουσων ζημιών τους για τη μείωση της βάσης υπολογισμού του υποκατάστατου φόρου. Αναλόγως, αυτοί οι γεωργικοί συνεταιρισμοί μπορούν να επωφεληθούν από μερική ή ολική απαλλαγή από τον υποκατάστατο φόρο. 

Ο σκοπός του μέτρου είναι να διευκολύνει τους περιορισμούς ρευστότητας των γεωργικών συνεταιρισμών, να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και να μετριάσει τις ελλείψεις ρευστότητας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό καθεστώς συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα,

 (i) το ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 120.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς · και

(ii) το καθεστώς είναι περιορισμένο χρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2021.