Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη της ΔΑΟΚ με την υποστήριξη των Επιτροπών Παρακολούθησης. Η κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, συγκροτείται από τρία κύρια μέλη με τους αναπληρωτές τους. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά ένας γεωπόνος ως πρόεδρος, ενώ για τα άλλα μέλη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του υπό παρακολούθηση έργου, επιλέγονται κατά προτεραιότητα γεωτεχνικοί, πολιτικοί μηχανικοί και υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΣΕ με προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την υλοποίηση του Υπομέτρου 4.1 (Δράση 4.1.1 & δράση 4.1.3)

 Οι επιτροπές ή/και τα μέλη τους αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και παραλαβή των έργων αναλόγως των εκάστοτε απαιτήσεων και του είδους του φυσικού αντικειμένου που παραλαμβάνεται.

Στο Έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων, αφορά:  

Στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 25 της ΤΑ και τις τροποποιήσεις της.  

Στην ορθή εκτέλεση και στην πιστοποίηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ένταξης πράξης του δικαιούχου και στη σχετική νομοθεσία εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3  

Στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ένταξης πράξης. Αν κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης προκύψουν παρατυπίες οι οποίες επισείουν την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης, αυτές αποτυπώνονται στο πρακτικό ελέγχου ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων.  

Στον Έλεγχο των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής.

Η ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου μιας επενδυτικής δαπάνης πιστοποιείται από την επιτροπή παρακολούθησης. Οι επενδύσεις πιστοποιούνται και παραλαμβάνονται από την επιτροπή παρακολούθησης, οι οποίες διαβιβάζουν στη ΔΑΟΠ τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου (για την εκκαθάριση της δαπάνης) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της αίτησης πληρωμής.