Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Αντικείμενο του έργου “ΑΥΓΕΙΑΣ” είναι η επιτυχής χρήση του ανακτημένου νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη Γεωργία Ακριβείας, αξιοποιώντας αρχικά, τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, ενοποιώντας τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποιημένη χρήση του ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση.