Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης  ανακοινώνεται ότι προκειμένου οι εκδοροσφαγείς (σε σφαγεία και πτηνοσφαγεία) να λάβουν το πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέων που ασχολούνται με τη θανάτωση των ζώων και τις σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1099/2009 του Συμβουλίου (L 303, 18.11.2009) θα πρέπει:

 α) εφόσον διαθέτουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα του προεδρικού διατάγματος 126/2000 (Α’ 111), η οποία είχε αποκτηθεί μέχρι και το 2012 να λάβουν εκ νέου σχετική εκπαίδευση από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος.

β) εφόσον διαθέτουν τη βεβαίωση του εκδοροσφαγέα του προεδρικού διατάγματος 126/2000 η οποία είχε αποκτηθεί μετά το 2012, να στείλουν στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος (από την οποία απέκτησαν τη βεβαίωση) αντίγραφο της βεβαίωσης καθώς και δυο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων θα γίνει από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης ή τα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων