Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων για τα αποθέματα ιχθύων στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. Βάσει αυτής της πρότασης, οι υπουργοί αλιείας της ΕΕ θα ορίσουν τα τελικά όρια αλιευμάτων στο Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου, τα οποία θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση με 23 συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) . Μετά από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή προτείνει μείωση 13 ποσοστώσεων αλιευτικών ποσοστώσεων, αυξάνοντάς την όμως για το σκουμπρί στα ιβηρικά ύδατα και τη σόλα στο Kattegat κατά 5% και 12% αντίστοιχα. Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή Σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα περισσότερα από τα εμπορικά αποθέματα ψαριών της Ευρώπης, προκειμένου να διατηρηθούν σε υγιή κατάσταση ή να τους βοηθήσουν να επιστρέψουν σε αυτό, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευημερία των αλιέων και των γυναικών.

Σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται νομικά να διαχειρίζονται τα αλιευτικά αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα. Ο κ. Virginijus Sinkevičius, Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, δήλωσε: «Η σημερινή πρόταση δείχνει τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα στη θάλασσα, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων μας. Οι επιστήμονες μας λένε να θέσουμε χαμηλότερα όρια αλιευμάτων για πολλά από τα αποθέματά μας και ακολουθούμε αυτήν τη συμβουλή. Ο καθορισμός υπεύθυνων ορίων αλιευμάτων θα διατηρήσει τα οικοσυστήματά μας υγιή και τον αλιευτικό τομέα μας κερδοφόρο, ακόμη και όταν αντιμετωπίσουμε βραχυπρόθεσμες περικοπές.

Αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή μας και στις διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους μας. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να συνεχιστούν τα υφιστάμενα μέτρα διασφάλισης για να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα γάδου στο Kattegat ανακάμπτει σε ασφαλή επίπεδα. Σύμφωνα με τις συμβουλές που έλαβε το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί στοχοθετημένη αλιεία για αυτό το απόθεμα, η Επιτροπή θα ορίσει ποσόστωση αλιείας μόνο για παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Οι ψαράδες στην περιοχή πρέπει να χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία που μειώνουν ή αποφεύγουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου ή ηλεκτρονική παρακολούθηση για την αποφυγή παράνομων απορρίψεων. Η σημερινή πρόταση καλύπτει επίσης τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα που θα αποφασιστούν σε συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, ή μέσω περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Η βιώσιμη αλιεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ΕΕ. Το 2020, 62 από τα 78 TAC ορίζονται σε επίπεδο που επιτρέπει ένα υγιές μέλλον για τη βιομάζα των ιχθυαποθεμάτων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες («μέγιστη βιώσιμη απόδοση» (MSY), σε σύγκριση με μόνο 5 στους 35 το 2009.

Παρά τη μειωμένη αλιευτική δραστηριότητα κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορωνοϊού, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τομέας παραμένει κερδοφόρος, με τα εκτιμώμενα μικτά κέρδη να αναμένεται να φθάσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε επιστημονικές συμβουλές του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας ( ICES).

Για αποθέματα με πλήρη επιστημονική αξιολόγηση, η Επιτροπή προτείνει επίπεδα αλιείας σύμφωνα με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY). Για αποθέματα όπου υπάρχουν λιγότερα δεδομένα, η Επιτροπή βασίζεται στις προληπτικές συμβουλές του ICES. Στις περιπτώσεις που το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας δεν συμβουλεύει αλιεύματα, η Επιτροπή προτείνει είτε μια μικρή ποσόστωση αλιείας για μια επιστημονική αλιεία για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης συλλογής δεδομένων ή περιορίζει την αλιεία σε παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και τα ισχύοντα πολυετή σχέδια διαχείρισης, αυτό βοηθά στην αποφυγή καταστάσεων «πνιγμού», έτσι ώστε οι αλιείς και οι γυναίκες να μπορούν να συνεχίσουν να στοχεύουν τα υγιή αποθέματα.