Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Χορήγηση φυτάσης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ορνίθων ωοπαραγωγής και γαλοπούλων και της κερδοφορίας των πτηνοτροφικών μονάδων” που θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 θα γίνει αναφορά: Στο γιατί η ταχεία διάσπαση της IP6 (εξαφωσφορική ινοσιτόλη), σε χαμηλό pH, είναι σημαντική για τη συγκέντρωση φωσφόρου. Στη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του υποστρώματος και της χορήγησης φυτάσης για τη βέλτιστη απόδοση των ζώων.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, σύμφωνα με την οποία η χορήγηση υψηλής συγκέντρωσης φυτάσης Buttiauxella (2000 FTU) βελτίωσε σημαντικά την ανάπτυξη των γαλοπουλών, ηλικίας 56 ημερών, εν συγκρίσει με τον μάρτυρα (500 FTU), αποδεικνύοντας τη βελτίωση της πεπτικότητας των αμινοξέων στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση φυτάσης σε όρνιθες ωοπαραγωγής και πιο συγκεκριμένα στο παραγωγικό τους δυναμικό, στην ευημερία των ζώων και την κερδοφορία των πτηνοτροφικών μονάδων

Ομιλητές: Anne-Marie Debicki-Garnier, Technical Director, EMEA, DuPont Animal Nutrition Dr. Abiodun Bello, Poultry Scientist, DuPont Animal Nutrition Συντονιστής: Rafael Duran, Regional Technical Manager, EMEA, DuPont Animal Nutrition