Το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον πρωτογενή τομέα, παρουσίασε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδης.

Ειδικότερα, καθορίζονται οι κατ’ ελάχιστον απαγορευμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, δηλαδή μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων αφ’ ενός και επιχειρήσεων αγοραστών (super market κλπ) αφ’ ετέρου.

Παράλληλα θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την επιβολή των απαγορεύσεων και ρυθμίσεων αυτών και τον συντονισμό μεταξύ των Αρχών επιβολής. Ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινοτικής οδηγίας νοούνται οι πρακτικές που καταφανώς παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο.

Η Οδηγία – που δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών- προβλέπει επίσης την υποχρέωση των κρατών-μελών για τον καθορισμό, Αρχής ή Αρχών Επιβολής των όσων ορίζει , ρυθμίζει βασικά ζητήματα όσον αφορά τις εξουσίες τους και τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Ο καθορισμός της Αρχής Επιβολής, όπως και το είδος και το εύρος των κυρώσεων, θα αποτελέσουν ουσιώδες αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, είχε δεσμευτεί τον περασμένο Ιούνιο γι αυτό το νομοσχέδιο, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

“Οφείλουμε, πράγματι, να θωρακίσουμε νομικά τον χώρο των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων. Είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της κοινοτικής Οδηγίας για την προστασία του παραγωγού από αθέμιτες πρακτικές και σύντομα θα την ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο παρότι έχουμε περιθώριο μέχρι τον Μάρτιο του 2021 για την κύρωση της”, είχε τονίσει ο κ. Βορίδης.