Τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ αποσκοπούν στον καθορισμό μιας τυποποιημένης και ικανοποιητικής ποιότητας για αγροδιατροφικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, έθεσαν τεχνικούς ορισμούς, ταξινόμησης, παρουσίασης, σήμανσης και επισήμανσης, συσκευασίας, μεθόδου παραγωγής, συντήρησης, αποθήκευσης, μεταφοράς, σχετικών διοικητικών εγγράφων, πιστοποίησης και χρονικών ορίων, περιορισμών χρήσης και διάθεσης. Αυτά τα πρότυπα είναι συνήθως ειδικά για κάθε τομέα, για ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, των πουλερικών, των αυγών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου, του κρέατος, του κρασιού και του λυκίσκου.

Η εν λόγω έκθεση είχε ως στόχο να προσδιορίσει εάν τα ισχύοντα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ εκπληρώνουν τους στόχους τους και εάν είναι χρήσιμα και επαρκή για τους ενδιαφερόμενους, όπως οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι έμποροι, οι λιανοπωλητές, οι καταναλωτές και οι διοικήσεις των κρατών μελών.

Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ ήταν γενικά αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων τους, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές ακούσιες ή απροσδόκητες επιπτώσεις. Επιπλέον, παρόλο που ούτε το κόστος ή τα οφέλη είναι πλήρως προσδιορίσιμα, η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων μερών έκρινε ότι το κόστος εφαρμογής τους είναι δικαιολογημένο και ανάλογο με τα επιτευχθέντα οφέλη.

Ενώ τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η αξιολόγηση τονίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση νέων αναγκών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συμπερίληψη της εξέλιξης της τεχνολογίας, των στρατηγικών μάρκετινγκ και των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Τέλος, η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ ήταν συνεπή με τις άλλες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και με άλλους σχετικούς κανόνες της ΕΕ. Παρέχουν επίσης σημαντική προστιθέμενη αξία, εκτός από τα διεθνή και ιδιωτικά πρότυπα, χάρη στον υποχρεωτικό χαρακτήρα τους και προσαρμόζονται στο πλαίσιο της ΕΕ.

Το ιστορικό

Η έκθεση αξιολόγησης είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προτύπων εμπορίας της ΕΕ που καθορίζονται στην κοινή οργάνωση αγοράς, στις «οδηγίες για το πρωινό» και στις πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προχωρώντας σε αυτήν την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση για το θέμα το 2019 και δημοσίευσε μια εξωτερική μελέτη υποστήριξης αξιολόγησης.

Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιρούνι», που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Περιλαμβάνει επίσης τον στόχο των προτύπων εμπορίας «να διασφαλιστεί η πρόσληψη και η προμήθεια βιώσιμων προϊόντων».