Τις προϋποθέσεις εισαγωγής ευρωπαϊκών κρασιών από 1.1.2021 ανακοίνωσε με σχετικό του έγγραφο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα:

1.  Τα πιστοποιητικά VI-1 δεν θα απαιτούνται για την εισαγωγή στη Μεγάλη (ΜΒ) Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία) κρασιών προέλευσης ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2021.

2.   Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα πρότυπα εμπορίας για την εισαγωγή κρασιών στη Βόρειο Ιρλανδία (ΒΙ) από την ΕΕ.

3.   Δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό VI-1 για τη μεταφορά κρασιών από τη ΒΙ στη ΜΒ.

4.  Σήμανση κρασιών: Ο εξαγωγέας δύναται να χρησιμοποιεί το όνομα και την διεύθυνση του εισαγωγέα ή του εμφιαλωτή, στη περίπτωση εισαγωγών χύμα κρασιών, που έχει έδρα τη ΜΒ ή τη ΒΙ, στην ετικέτα της φιάλης, η οποία πρόκειται να τεθεί προς κατανάλωση στη ΜΒ, μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2022. Από την 1η όμως Οκτωβρίου 2022, τα κρασιά που θα διατίθενται στο εμπόριο στη ΜΒ θα πρέπει να φέρουν στην ετικέτα τους το όνομα και τη διεύθυνση ενός εισαγωγέα ή εμφιαλωτή που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

5. Περιπτώσεις εξαιρέσεων στις οποίες για την εισαγωγή κρασιών στο Η.Β. δεν χρειάζεται το πιστοποιητικό VI-1, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2021:

α)  Επισημαινόμενα δοχεία έως 10 λίτρα με πώμα μίας χρήσης, όπου η συνολική ποσότητα του αποστελλόμενου φορτίου (η οποία μπορεί να πραγματοποιείται σε ξεχωριστές αποστολές) είναι μικρότερη από 100 λίτρα.

β)  Εάν πρόκειται για προσωπική ιδιοκτησία στην περίπτωση μετακόμισης στο Η.Β.

γ)  Προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, έως και 30 λίτρα κατ’ ανώτατο όριο.

δ)  Αποστολές από ένα άτομο σε άλλο, έως 30 λίτρα κατ’ ανώτατο όριο ανά αποστολή.

ε)  Αποστολές για εμπορικές εκθέσεις, εάν το κρασί είναι εμφιαλωμένο σε επισημαινόμενα δοχεία έως 2 λίτρα, με πώμα μίας χρήσης.

στ) Εισαγωγές έως 100 λίτρα κατ’ ανώτατο όριο, για σκοπούς επιστημονικών και τεχνικών πειραμάτων.

ζ)  Κρασιά καταστημάτων επί πλοίων και αεροπλάνων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

η) Κρασιά εμφιάλωσης και προέλευσης Η.Β. που εξάγονται και στη συνέχεια επιστρέφουν στο Η.Β. προς πώληση.

θ) Κρασιά εμφιάλωσης και προέλευσης ΕΕ που εξάγονται και στη συνέχεια επιστρέφουν στην ΕΕ προς πώληση.

ι)  Κρασιά που γίνονται αντικείμενο συναλλαγής για διπλωματικούς σκοπούς σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης ή τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης.