Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τσεχικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων CZK (περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ) για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και στην παραγωγή τροφίμων που πλήττονται από το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η δημόσια υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (αγρότες) και στους παραγωγούς τροφίμων. Η ενίσχυση προορίζεται ειδικά για τη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τους δικαιούχους, οι οποίοι υπέστησαν μείωση των συνολικών κερδών τουλάχιστον 25%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει μεταξύ 5.000 και 10.000 δικαιούχων. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το τσεχικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, πρώτον, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή του γεωργικού τομέα ή 800 ευρώ, 000 ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο, και δεύτερον, η ενίσχυση βάσει του καθεστώτος μπορεί να χορηγηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού κατάλληλη και αναλογική για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.