Τα χρηματοοικονομικά μέσα, διαθέσιμα στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), έχουν σημαντικές δυνατότητες να συμβάλουν στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας και ειδικότερα των στρατηγικών «Farm to fork» και «Βιοποικιλότητα». Ωστόσο, οι οικονομικές ανάγκες της γεωργίας και του αγροδιατροφικού τομέα παραμένουν υψηλές. Αυτά είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την έκτη ετήσια διάσκεψη της ΕΕ για τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΓΤΑΑ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη που πραγματοποιείται σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020

Η χρήση πόρων από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ) συμπεριλαμβανομένων δανείων, εγγυήσεων και διαφόρων χρηματοδοτικών συστημάτων, παρέχει καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης στους αγρότες και στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού. Οι μελλοντικές προτάσεις της ΚΑΠ περιλαμβάνουν μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση αυτόνομων κεφαλαίων κίνησης, επενδύσεων, επιστροφών κεφαλαίου και για συνδυασμούς επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου. Μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη της φιλοδοξίας μας για Πράσινη Συμφωνία υποστηρίζοντας, για παράδειγμα, πράσινες επενδύσεις και επενδύσεις εξοικονόμησης κόστους.

Εγκαινιάζοντας την έκτη ετήσια διάσκεψη της ΕΕ, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Janusz Wojciechoswki είπε: Η κοινή γεωργική πολιτική θα είναι καθοριστικής σημασίας για την καθοδήγηση της πράσινης μετάβασης στη γεωργία. Η μελλοντική ΚΓΠ, που επί του παρόντος διαπραγματεύεται με τους συννομοθέτες, πρέπει να είναι φιλόδοξη, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για την ενθάρρυνση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι αρκετό εάν οι αγρότες δεν έχουν τα μέσα να επενδύσουν σε πράσινες τεχνολογίες για παράδειγμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταστήσαμε τα χρηματοοικονομικά μέσα πιο ελκυστικά στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ, με δυνατότητες να τα χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους σχετικούς στρατηγικούς στόχους. Είμαστε, και θα συνεχίσουμε, να συνεργαζόμαστε, με την ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις μας και να τους βοηθήσουμε στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen είπε: Η ΕΤΕπ, ως Τράπεζα Κλίματος της ΕΕ, διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη της ατζέντας της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωργία και η βιοοικονομία αποτελούν προτεραιότητα της ΕΤΕπ και είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση πολλών θεμάτων πολιτικής, όπως η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση σε ολόκληρη την Ένωση. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουμε την παροχή υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων και βιοϋλικών. Αυτές οι προκλήσεις δεν θα ξεπεραστούν μόνο με δημόσια χρηματοδότηση και γι ‘αυτό πιστεύουμε ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην κινητοποίηση περισσότερων πόρων και εμπειρογνωμοσύνης από τον ιδιωτικό τομέα, αναμφισβήτητα κάνοντας πιο αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των σπάνιων δημόσιων πόρων.

Από το 2016, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΓΤΑΑ. Μέχρι τώρα, 11 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία) έχουν προγραμματίσει συνολικά 614 εκατομμύρια ευρώ πόρους του ΕΓΤΑΑ για χρηματοδοτικά μέσα, σε 32 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Οι υπογεγραμμένες συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ των διαχειριστικών αρχών του ΕΓΤΑΑ και των διαχειριστών του Ταμείου είναι 26. Μέχρι στιγμής, συνολικά 178 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ έχουν διανεμηθεί με τη μορφή δανείων ή εγγυήσεων, η οποία έχει προσελκύσει επιπλέον 398 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης (εθνική και ιδιωτικό).