Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και υπογράφτηκε η απόφαση ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα για το Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης: Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Η πρόσκληση εκδόθηκε στις 20 Μαΐου 2019. Μεσολάβησε η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος μετά από υπερδέσμευση και στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 οριστικοποιήθηκε ο πίνακας κατάταξης των υποψήφιων επενδυτικών πράξεων.

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 3.722.991,08 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 5.847.660,76 ευρώ.