Με τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εντάχθηκαν 20 νέοι δικαιούχοι και ανακλήθηκε η ένταξη 60 δικαιούχων. Συνολικά, από τις 750 εντάξεις της πρώτης απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: 7Ν3Ν4653ΠΓ-ΙΚ3), τελικά εντάσσονται 710 δικαιούχοι.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της με αριθ. 2205/168277/08.07.2019 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.01, όπως τροποποιείται, ανέρχεται στα 3.117.070,55 ευρώ, μειωμένη κατά περίπου 200.000 ευρώ.