Οι Κάτω Χώρες επιβεβαίωσαν πρόσφατα την παρουσία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε αποδημητικά και μη αποδημητικά άγρια πτηνά στο έδαφός τους.

Επίσης, οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν πρόσφατα στην Επιτροπή την εκδήλωση εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο έδαφός τους, σε εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην επαρχία Gelderland, και έλαβαν αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που απαριθμούνται στα μέρη A και Β του παραρτήματος της παρούσας απόφασης., η οποία εφαρμόζεται έως τις 28 Φεβρουάριου 2021.