Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) εγκαινιάζει μια νέα πρόσκληση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Γαλάζιας Οικονομίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αποτελεί ένα από τα πολλά ενδιάμεσα στάδια για την επίτευξη των στόχων της ‘Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας’. Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση ‘Blue Economy Window’, οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένες οντότητες ή ως κοινοπραξίες και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2020, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση έως και 70% για τα έργα τους, με τη μέση συνεισφορά της ΕΕ να κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και 2.500.000 ευρώ. Οποιαδήποτε κερδοσκοπική ΜΜΕ εδρεύει στην ΕΕ (μεμονωμένα ή ως μέλος κοινοπραξίας) μπορεί να υποβάλει αίτηση, με προθεσμία υποβολής την 16η Φεβρουαρίου 2021.

Η πρόσκληση ‘Blue Economy Window’ αποτελεί μέρος ενός νέου περιεκτικού πακέτου υπηρεσιών, που προσφέρεται από την πλατφόρμα ‘Blue Invest’ και υποστηρίζει την ετοιμότητα των επενδύσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ΜΜΕ και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις Γαλάζιας Οικονομίας, εξ ου και η επωνυμία των επιχορηγήσεων ως ‘BlueInvest Grants’.

Οι επιχορηγήσεις που υποστηρίζονται από το ‘Blue Economy Window’ καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν επικερδείς δραστηριότητες. Επιπλέον, η πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμης και καινοτόμου Γαλάζιας Οικονομίας στις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης και στην αποφυγή επενδυτικών κινδύνων σε αυτά τα έργα για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης για τα επόμενα στάδια των δραστηριοτήτων τους.

Η Υπηρεσία EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση στις 24 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε την ατζέντα εδώ.

Εγγραφείτε εδώ.