Στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων πληρωμής και τροποποίησης στα σχέδια βελτίωσης (υπομέτρο 4.1), υπάρχει ένας χρήσιμος οδηγός που απαντά σε ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνότερα ώστε να μπορούν οι αγρότες να έχουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τις όποιες απορίες έχουν.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στις συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις:

 1. Σχετικά με την προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής  (παρ. 4 του άρθρου 26 της ΥΑ 13158/2017):

α) Τι γίνεται αν δεν υποβληθεί το πρώτο αίτημα πληρωμής εντός αυτής της προθεσμίας;

β) Μπορώ να κατοχυρώσω πρώτο αίτημα πληρωμής μόνο με αμοιβή της σύνταξης του αιτήματος ένταξης στο μέτρο;

γ) Αν κάποιος έχει κριθεί δικαιούχος και για τις δύο δράσεις 4.1.1 και 4.1.3. Αν μέσα στην προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 26 υποβάλλει πρώτη αίτηση πληρωμής μόνο για επενδύσεις π.χ. της δράσης 4.1.1, καλύπτεται και για τη δράση 4.1.3;

α) Αίτημα πληρωμής που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα εξετάζεται. Ο δικαιούχος καθίσταται ανενεργός και στην επόμενη επικαιροποίηση της απόφασης ένταξης απεντάσσεται από το μέτρο. 

β) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26, ο δικαιούχος, με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, έχει το δικαίωμα να καταθέσει έως τέσσερις αιτήσεις πληρωμής. Δηλαδή, η κατάθεση αιτήματος πληρωμής απαιτεί πρόοδο στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Καθώς η σύνταξη του αιτήματος στήριξης δεν συνιστά πρόοδο στο επενδυτικό σχέδιο, το πρώτο αίτημα πληρωμής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον μία επενδυτική δαπάνη.

γ) Αν ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα πληρωμής με επενδύσεις που ανήκουν μόνο στη μία δράση, καλύπτεται και για την άλλη δράση στην οποία ενδεχομένως έχει ενταχθεί.

 • Έστω δικαιούχος που έχει ενταχθεί και στις δύο δράσεις. Αν το αίτημα πληρωμής αφορά μόνο επενδύσεις της μίας δράσης (π.χ. 4.1.1) και αυτές ξεπερνούν το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης της δράσης 4.1.1 αλλά δεν ξεπερνούν το 50% και των δύο δράσεων, μπορεί να υποβάλει αίτημα και να ελεγχθεί χωρίς επιτόπιο; Π.χ. αν έχει ενταγμένο προϋπολογισμό στη δράση 4.1.1, 50.000 ευρώ και στη δράση 4.1.2, 30.000 ευρώ, μπορεί να υποβάλει αίτημα πληρωμής ύψους 40.000 ευρώ που να αφορούν δαπάνες μόνο της δράσης 4.1.1;

Ναι, κάτι τέτοιο είναι εφικτό καθώς τα 40.000 ευρώ αντιστοιχούν στο 50% του αθροίσματος των δύο δράσεων. Ωστόσο αν οι επενδύσεις ξεπερνούσαν τα 40.000 ευρώ, θα απαιτείτο διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης για την εκκαθάριση του αιτήματος πληρωμής.

 • Έστω ότι δικαιούχος την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης είχε στην κατοχή του μη αποσβεσμένο μηχάνημα ή κτίριο και για το λόγο αυτό δεν αιτήθηκε την συγκεκριμένη επένδυση. Σήμερα που το μηχάνημα ή το κτίριο που έχει στην κατοχή του έχει αποσβεστεί, μπορεί με αίτημα τροποποίησης να ζητήσει την ενίσχυσή του;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 2639/27.3.2018 (ΦΕΚ 1250 Β’), η αντικατάσταση μηχανήματος ή εξοπλισμού ή κτιρίου ή κατασκευής ή φυτείας που δεν έχουν αποσβεστεί κατά την τελευταία μέρα της περιόδου υποβολής θεωρείται «απλή αντικατάσταση» και συνεπώς δεν ενισχύεται. Επομένως η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική.

 • Η τεχνική έκθεση (παράγραφος 8, παράρτημα 11, της αριθμ. 13158/2017 ΥΑ) με την οποία τεκμηριώνεται ότι η βαθμολογία του δικαιούχου δεν διαμορφώνεται χαμηλότερα από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα, απαιτείται να συνυποβληθεί μόνο στο τελικό αίτημα πληρωμής ή και σε κάθε ενδιάμεσο αίτημα πληρωμής;

Η τεχνική έκθεση έχει ως σκοπό να προλάβει τις περιπτώσεις όπου ο τρόπος της υλοποίησης της επένδυσης οδηγεί τελικά στην απένταξη του δικαιούχου λόγω απώλειας βαθμολογίας. Σύμφωνα με την απόφαση, υποβάλλεται σε κάθε αίτημα πληρωμής. Εάν σε κάποιο αίτημα πληρωμής οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό είτε δεν έχουν σχέση με βαθμολογικά κριτήρια είτε υλοποιούνται σύμφωνα με την έγκριση (οπότε δεν επηρεάζεται η βαθμολογία) ο μελετητής σημειώνει με παρατήρησή του ακριβώς ότι: «Οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα πληρωμής δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου».

Ως προς το κριτήριο 5.1 και ειδικότερα για το υποκριτήριο «μείωση του δείκτη τυπικής απόδοσης προς ΜΑΕ», τεχνική έκθεση υποβάλλεται όταν η ολοκλήρωση της υλοποίησης εγκεκριμένης εγκατάστασης φυτείας γίνεται τελικά με λιγότερα στρέμματα ή όταν η φυτεία δεν υλοποιείται καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από το κριτήριο 5.1 πρέπει να γίνει επανυπολογισμός και του κριτηρίου 4.1 (επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών).

Γενικά, στην ΕΑΕ του έτους ν δηλώνονται οι καλλιέργειες / εκτροφές της περιόδου 15 Οκτωβρίου του έτους ν-1 έως τις 14 Οκτωβρίου του έτους ν. Για παράδειγμα, με την ΕΑΕ που υποβάλλεται το έτος 2022, δηλώνεται ό,τι αξιοποιείται από τις 15.10.2021 έως και τις 14.10.2022.

Καθώς η μελλοντική κατάσταση αφορά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο από το έτος ολοκλήρωσης (παρ. 16 του άρθρου 4 της ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί) στο ανωτέρω παράδειγμα, η απάντηση είναι: Αν το τελικό αίτημα πληρωμής υποβληθεί στις 31.3.2021 η μελλοντική κατάσταση / πρώτο έτος μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι αυτή που θα δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2022.

 • Η αφαίρεση από τη μελλοντική κατάσταση μιας καλλιέργειας απαιτεί υποβολή αιτήματος τροποποίησης;

Πριν απαντηθεί η ερώτηση, σημειώνουμε ότι αίτημα τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι και πριν το αίτημα αποπληρωμής. Μετά την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου: α) το σχέδιο ολοκληρώνεται, β) δεν τροποποιείται και γ) ξεκινούν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις (βλέπε ανωτέρω 23)

Ως προς την ερώτηση: Η μεταβολή του καλλιεργητικού πλάνου ή των εκτροφών της μελλοντικής κατάστασης δεν απαιτεί την υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Προσοχή: Όταν γίνεται τέτοια μεταβολή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων θα ελέγχονται τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της ΥΑ μεταξύ των οποίων, η δέσμευση διατήρησης της τυπικής απόδοσης στο επίπεδο που έχει δηλωθεί για την μελλοντική κατάσταση καθώς και το ότι δεν είναι αποδεκτό να αφαιρεθούν καλλιέργειες ή εκτροφές οι οποίες έχουν αποτελέσει τη βάση για την έγκριση συγκεκριμένων επενδύσεων.

 • Αρκετοί φυτωριούχοι δηλώνουν άγνοια για το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Πως θα το αντιμετωπίσουμε;

Προμηθευόμενοι φυτά από φυτωριούχους που εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Σημειώνουμε πως αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας σε περιφερειακό επίπεδο και για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων είναι τα Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Eλέγχου των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.

Ειδικότερα, η ανωτέρω υποχρέωση για πρώτη φορά έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας το 2002 όταν η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 365/2002 (Α΄307). Στη συνέχεια, το 2015 η ισχύς της οδηγίας επεκτάθηκε για την αντιμετώπιση της Xylella fastidiosa σε όλα τα φυτά ξενιστές της (μεταξύ των οποίων και η ελιά), το 2017 επεκτάθηκε στα ακτινίδια ενώ από τις 14.12.2019 απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για όλα τα φυτά προς φύτευση για να διακινηθούν εντός της επικράτειας της Ένωσης. Είναι στην ευθύνη του κάθε επαγγελματία φυτωριούχου να τηρεί τη νομοθεσία καθώς και στην ευθύνη του γεωπόνου – συμβούλου του επενδυτή να τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του καθώς και τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις του.

 • Τι ποσοστό της δαπάνης της τεχνικής στήριξης μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην κάθε πληρωμή  από τη στιγμή που έχει αλλάξει ο μέγιστος αριθμός των δόσεων από 3 σε 4;  Έχει αλλάξει το 1/3;

Το 1/3 δεν έχει αλλάξει.

 • Η περίπτωση της τροποποίησης λόγω αλλαγής ΑΦΜ δικαιούχου πότε εφαρμόζεται;

Η αλλαγή του ΑΦΜ του δικαιούχου προκύπτει αν αλλάξει η νομική μορφή του δικαιούχου από φυσικό πρόσωπο σε νομικό ή αν αλλάξει ο δικαιούχος φυσικό πρόσωπο λόγω ανωτέρας βίας. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας στην ουσία αφορούν μόνο τις περιπτώσεις θανάτου ή ολικής ανικανότητας και όχι φυσικές καταστροφές, επιζωοτίες κ.λπ.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η αλλαγή νομικής μορφής από φυσικό σε νομικό πρόσωπο, πρέπει ο/η νυν δικαιούχος να κατέχει την πλειοψηφία του νομικού προσώπου.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 30 της ΥΑ «Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτείται: (α) το αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού ….. . Ως αιτιολογία της κατάθεσης αναγράφεται ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού ή η περιγραφή του επενδυτικού αγαθού». Με δεδομένα αφενός την πάροδο του χρόνου από την ενέργεια και αφετέρου την αυτονόητη ύπαρξη βεβαίωσης εξόφλησης του προμηθευτή, όταν στο καταθετήριο δεν έχει αναγραφεί ο αριθμός του τιμολογίου που εξοφλείται, πώς λύνεται το πρόβλημα;

Το ανωτέρω θέμα μπορεί να λυθεί με σχετική αναγραφή στην εξοφλητική απόδειξη, η οποία είναι υποχρεωτική για την τεκμηρίωση της εξόφλησης των τιμολογίων, και συνυποβάλλεται με τα τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης με το αίτημα πληρωμής. Δηλαδή, αρκεί η απόδειξη είσπραξης ή η εξοφλητική βεβαίωση να αναγράφει το τιμολόγιο που εξοφλείται και τα τραπεζικά μέσα πληρωμής που έχουν χρησιμοποιηθεί (καταθετήρια, extrait, επιταγές, κ.λπ.) ώστε να υπάρχει σύνδεση τιμολογίων προμηθευτή και εξοφλήσεων δικαιούχου με επαρκή διαδρομή ελέγχου. Επίσης υπάρχουν παραστατικά εξόφλησης, όπως οι επιταγές για είσπραξη επί των οποίων δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής αυτών των στοιχείων.

Συνοψίζοντας, όταν η απόδειξη είσπραξης ή η εξοφλητική βεβαίωση αναγράφει όλα τα στοιχεία και είναι περιεκτική, δεν δημιουργείται πρόβλημα αν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν αναγραφεί στα καταθετήρια.

 • Υποβάλω αίτημα τροποποίησης για ένταξη μίας επενδυτικής δαπάνης με μείωση προϋπολογισμού άλλων δαπανών ή με αφαίρεση άλλων δαπανών. Όμως η νέα επενδυτική δαπάνη έχει ήδη τιμολογηθεί. Υπάρχει πρόβλημα;

Όχι, αρκεί η τιμολόγηση να έχει γίνει μετά την οριστικοποίηση πρώτου σταδίου τους αιτήματος στήριξης.

 • Έχω ακούσει για μία διαδικασία η οποία διευκολύνει την δυνατότητα λήψης δανείου (πρόσθετη πράξη). Περί τίνος πρόκειται; Έχει κάποιο κόστος για τον δικαιούχο; Πώς γίνεται;

Η πρόσθετη πράξη είναι μια διαδικασία με την οποία διευκολύνεται η λήψη δανείου από τον δικαιούχο χωρίς αυτός να αναλαμβάνει κάποιο πρόσθετο κόστος. Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή και περιληπτικά αφορά τα εξής:

Η τράπεζα και ο δικαιούχος συνάπτουν σύμβαση δανείου με σκοπό την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση ολική ή εν μέρει για το ποσό του δανείου που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Μαζί με τη δανειακή σύμβαση συνυπογράφουν ένα έγγραφο (έγγραφο πρόσθετης πράξης στην δανειακή σύμβαση) με την οποία ο δικαιούχος δηλώνει συγκεκριμένο λογαριασμό του στον οποίο θα καταβάλλεται η δημόσια δαπάνη. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεσμεύεται ότι αυτόν τον λογαριασμό δεν θα τον αλλάξει πριν καταβληθούν σε αυτόν τα χρήματα της δανειακής σύμβασης. Η πρόσθετη πράξη στέλνεται από την τράπεζα στην οικεία ΔΑΟΠ για καταχώρηση στο ΠΣΚΕ. Κατά την καταχώριση, το ΠΣΚΕ ελέγχει αν το υπολειπόμενο ποσό δημόσιας δαπάνης που έχει να λαμβάνει ο δικαιούχος καλύπτει το ποσό της πρόσθετης πράξης, δηλαδή το ποσό δανεισμού. Με την επιτυχή καταχώρηση της πρόσθετης πράξης στο ΠΣΚΕ ενεργοποιείται η δανειακή σύμβαση και αναστέλλεται η δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού του δικαιούχου μέχρι και την καταβολή στον δεσμευμένο λογαριασμό του ποσού που αναφέρεται στην πρόσθετη πράξη.  

Καθώς η διαδικασία αυτή παρέχει αυξημένη εξασφάλιση στην τράπεζα, γίνεται πιο εύκολη η σύναψη δανειακών συμβάσεων. Ήδη με το συγκεκριμένο μηχανισμό έχουν εκταμιευθεί δάνεια που μέχρι σήμερα υπερβαίνουν τα 12 εκ. ευρώ. Για την πρόσθετη πράξη έχει εκδοθεί η εγκύκλιος 4780/3.7.2019, ΑΔΑ ΨΩ1Δ4653ΠΓ-ΙΓ4 .

 • Μπορώ να υποβάλλω ένσταση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του αιτήματος πληρωμής ή τροποποίησης μου;

Ως προς το αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 29 της ΥΑ, Στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων, οι δικαιούχοι ενημερώνονται με ευθύνη της ΔΑΟΠ, με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους μειώσεων ή κυρώσεων και τη δυνατότητα υποβολής σχετικής προσφυγής, σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999). Οι προσφυγές εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται εκτός συστήματος ΠΣΚΕ, εγγράφως, στην ΔΑΟ της οικείας Περιφέρειας.

Ως προς το αίτημα τροποποίησης, δεν προβλέπεται διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής και συνεπώς εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 24 του Ν 2690/1999, δηλαδή υποβάλλεται είτε αίτημα θεραπείας προς την ΔΑΟ της οικείας Περιφέρειας είτε ιεραρχική προσφυγή προς τον Περιφερειάρχη.

 • Μπορώ να υποβάλλω αίτημα αποπληρωμής χωρίς να έχω υλοποιήσει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες μου ακόμα και αν αυτές που δεν υλοποιούνται επηρεάζουν τη βαθμολογία ή απαιτείται να προηγηθεί αίτημα τροποποίησης;

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα αποπληρωμής, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα τροποποίησης, και χωρίς να έχετε υλοποιήσει το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών σας με την προϋπόθεση ότι η μη υλοποίηση τους δεν καθιστά τη βαθμολογία σας χαμηλότερη από εκείνη του πρώτου επιλαχόντα ή το επενδυτικό σχέδιο μη λειτουργικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι με το αίτημα αποπληρωμής να υποβληθεί τεχνική έκθεση η οποία, εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Παραρτήματος 11 της ΥΑ να τεκμηριώνουν και τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που με το αίτημα αποπληρωμής λόγω μερικής υλοποίησης ή μη  υλοποίησης των επενδύσεων, η επιτροπή παρακολούθησης διαπιστώσει ότι η βαθμολογία μειώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο του πρώτου επιλαχόντα ή ότι η επένδυση δεν είναι λειτουργική, το αίτημα καθίσταται μη επιλέξιμο.

 • Έχω έγκριση για  γεωργικό ελκυστήρα στον οποίο εφαρμόστηκε περικοπή 5% σύμφωνα με την εγκύκλιο 6469/3-10-2019 (ΑΔΑ ΩΡΔΕ4653ΠΓ-ΦΡΩ). Κατά την υλοποίηση έχω αγοράσει διαφορετικό ελκυστήρα και έχω προσκομίσει τρεις προσφορές. Θα υπολογιστεί ξανά μείωση 5%;

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της εγκυκλίου, οι αξιολογητές και οι γνωμοδοτικές επιτροπές εφαρμόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων μείωση 5% επί της χαμηλότερης προσφοράς που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος δικαιούχος με την αίτηση στήριξης. Συνεπώς η μείωση αυτή έχει ισχύ μόνο σε όσες προσφορές προσκομίσθηκαν αρχικά και όχι στις προσφορές που θα προσκομισθούν για την αλλαγή του γεωργικού ελκυστήρα.

 • Με το αίτημα πληρωμής πρέπει να συνυποβάλω την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης του έτους κατά το οποίο έχω υποβάλει το αίτημα πληρωμής;

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ο έλεγχος για το κατά πόσο η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ γίνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ και όχι από την επιτροπή παρακολούθησης. Τυχόν ευρήματα διαβιβάζονται από την ΕΥΕ ΠΑΑ προς τις ΔΑΟ των Περιφερειών.

 • Όταν ο δικαιούχος λαμβάνει τραπεζικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της δανειακής σύμβασης στο ΠΣΚΕ;  Πότε συμπληρώνεται η καρτέλα ΙΙΙ.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ στην αίτηση πληρωμής; Πρέπει να τροποποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου αν δεν προβλέπονται τα δανειακά κεφάλαια στην έγκριση; 

Τα δάνεια για τα οποία συμπληρώνεται η καρτέλα ΙΙΙ.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι αυτά που συνάπτονται με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου και για τα οποία υπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δηλαδή ένα ποσό το οποίο θεωρείται επιπλέον επιχορήγηση και επιστρέφεται από τον δικαιούχο στην αποπληρωμή του έργου αφαιρούμενο από την καταβλητέα δημόσια δαπάνη.

Για τα τραπεζικά δάνεια που έχει συνάψει ο δικαιούχος χωρίς την χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου δεν υπολογίζεται ισοδύναμο επιχορήγησης και τα στοιχεία τους δεν εισάγονται στη καρτέλα III.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ. Τα δάνεια αυτά μπορεί να συνοδεύονται από πρόσθετη πράξη μεταξύ του δικαιούχου και της τράπεζας για την υποχρέωση καταβολής της δημόσιας δαπάνης του έργου σε συγκεκριμένο λογαριασμό του δικαιούχου μέχρι ένα ορισμένο ποσό. Η πρόσθετη πράξη δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο και επομένως η ύπαρξή της δεν οδηγεί στην συμπλήρωση της ΙΙΙ.1.3. Όταν υπάρχει ενεργή πρόσθετη πράξη ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης είναι προσυμπληρωμένος στη καρτέλα ΙΙΙ.1.1. Ο λογαριασμός αυτός θα παραμείνει υποχρεωτικά μέχρι η πρόσθετη πράξη να καταστεί ανενεργή.

Το χρηματοδοτικό σχήμα, δηλαδή το μίγμα ίδιων και δανειακών κεφαλαίων, στην αίτηση ενίσχυσης του δικαιούχου δεν είναι δεσμευτικό και μπορεί να μεταβληθεί κατά την υλοποίηση του έργου χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποίησης.