Το έργο «AUTHENTIC-OLIVE- NET», στο οποίο μετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, όπου άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 1.1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 875.000,00€, και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 180.000,00€, ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» μέσω του επικεφαλής εταίρου και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι για την υλοποίηση του έργου ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–«ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ/Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30.

Το έργο εισάγει έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο ανάδειξης και πιστοποίησης της αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ και την προώθηση με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίας.

 Έτσι, ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα Ελαιολάδου (Αυθεντικό- Ελιά- Δίκτυο) μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να προσφερθούν στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου, καινοτόμες & παγκοσμίως αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες.

Αυτές οι υπηρεσίες υποστήριξης θα προωθήσουν την ποιοτική και εμπορική διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων ελιάς, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναγνώριση της εμπορικής προστιθέμενης αξίας τους, προκειμένου να βελτιωθεί η είσοδός τους σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίου. Συνδέεται στενά με το συνολικό στόχο του προγράμματος INTERREG GR – IT 2014-20, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη θεμελίων για μια δυναμική ισχυρή εξαγωγική οικονομία, η οποία προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.