Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου ξεκινά ο επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων για έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα διαρκέσει ως τις 21 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Παράλληλα υπεγράφη και δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού με τον οποίο απλουστεύεται και επιταχύνεται δραστικά το πρώτο στάδιο αδειοδότησης των ΑΠΕ, καθώς η Βεβαίωση αντικαθιστά την έκδοση άδειας παραγωγού για την οποία απαιτείτο χρονικό διάστημα ετών.

 Τα βασικότερα σημεία του Κανονισμού -στον οποίο όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ ενσωματώθηκαν τα περισσότερα από τα σχόλια που κατατέθηκαν κατά τη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς ΑΠΕ- είναι τα εξής:

 – Διευθέτηση των περιπτώσεων γεωγραφικής επικάλυψης έργων, με διακριτά διαδοχικά στάδια: αρχικά προβλέπεται η φιλική διευθέτηση της επικάλυψης, και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό θα εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης εφόσον αυτή είναι ιδιωτική. Αν και πάλι δεν τεκμηριώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, απαιτείται από τους αιτούντες να δηλώσουν αν επιλέγουν να υπαχθεί το έργο τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και προκρίνεται το έργο που δεν επιθυμεί να λάβει λειτουργική ενίσχυση. Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει ακόμα επιλυθεί η σύγκρουση, τα έργα εξετάζονται ως προς την οικονομική επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων τους.

Ειδικότερα, για την περίπτωση των Μικρών Υδροηλεκτρικών, αυτά εξετάζονται περαιτέρω ως προς την ωριμότητα τους ενώ τα Ειδικά Έργα αξιολογούνται ως προς την οικονομική τους επάρκεια, αλλά και ως προς την ενεργειακή τους μελέτη και απόδοση.

 – Αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας των επενδυτών για συγκεκριμένες κατηγορίες Ειδικών Έργων. Ειδικότερα για τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 150 MW και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, μειώνεται το 15% των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων σε 10% (σε σχέση με τη γνώμη της ΡΑΕ), ενώ προστίθενται και άλλοι τρόποι απόδειξης της τεκμηρίωσης της οικονομικής επάρκειας (συνδεδεμένες εταιρείες, χρηματοδότησης από τρίτους, κλπ), διευκολύνοντας την κάλυψη του κριτηρίου.

 – Αναλυτικός καθορισμός των διαδικασιών, τόσο σχετικά με την ανανέωση της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης, όσο και με τη ριζική ανανέωση του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού του σταθμού (Repowering).

 – Παρακολούθηση της προόδου του έργου, όχι πλέον μέσω των παρωχημένων δελτίων προόδου, αλλά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Φορέα Αδειοδότησης, έπειτα από άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων εκ μέρους του επενδυτή.