Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, το QuaAuthentic_GR, στοχεύει στη διασφάλιση της γνησιότητας ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο και το μέλι, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, έχοντας ως σκοπό την προστασία του καταναλωτή από μη γνήσια και νοθευμένα προϊόντα και την ανάδειξη τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές εμπόριο του ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού.

Τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο και το μέλι, πολύ συχνά υπόκεινται σε νοθεία. Με τα οικονομικά κίνητρα να είναι πολύ ισχυρά, οι αναφορές περί υποκατάστασης με προϊόντα υποδεέστερης ποιότητας, ψευδούς δήλωσης για τη γεωγραφική και βοτανική τους προέλευση και λανθασμένης επισήμανσης στην ετικέτα, καθιστούν αμφισβητήσιμη τη «γνησιότητα» πρώτων υλών και προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο και καταλήγουν στο τραπέζι του καταναλωτή.

Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος QuaAuthentic_GR είναι ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Πέτρος Ταραντίλης. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, ενώ στη σύμπραξη συμμετέχουν η εταιρεία εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ και η επαγγελματική οργάνωση ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ.

Το QuaAuthentic_GR αναμένεται να έχει τα εξής αποτελέσματα: α) την ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων», σε συνδυασμό με χημειομετρία, για την εκτίμηση της ποιότητας και της γνησιότητας στο ελαιόλαδο και στο μέλι και τη δημιουργία βιβλιοθήκης με το πρότυπο -ανά τύπο- προφίλ ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, β) την ένταξη πρωτοκόλλων ταυτοποίησης γνησιότητας στην «Ορθή Βιομηχανική Πρακτική» παραγωγών και εταιριών τροφίμων, ως πρόσθετο εργαλείο προφύλαξης από οικονομικές κυρώσεις και διασφάλισης του κύρους τους, γ) την προστασία του καταναλωτή από σύγχρονα φαινόμενα νοθείας, μέσω ενίσχυσης της κριτικής του ικανότητας, ώστε να επιλέγει ελληνικά γνήσια (μη νοθευμένα) προϊόντα.

Το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι θα ενισχυθεί η κριτική ικανότητα του καταναλωτή, ώστε να επιλέγει ελληνικά μη νοθευμένα προϊόντα. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού, καθώς οι εταιρείες τροφίμων και οι Έλληνες παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο και καθ’ όλα έγκυρο εργαλείο για την πιστοποίηση της υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων τους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο είναι τριετές, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).