Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ για την αποτυχία της να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δασικών οικοτόπων και των φυτικών και ζωικών ειδών, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους ( οδηγία 92/43 ΕΟΚ ) και την οδηγία για τα πτηνά ( οδηγία 2009/147 / ΕΚ ).

Αυτές οι οδηγίες θεσπίζουν το Natura 2000, ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που ενδιαφέρουν την ΕΕ. Σύμφωνα με αυτούς τους νόμους, τα σχέδια διαχείρισης των δασών – που ρυθμίζουν δραστηριότητες όπως η υλοτομία – πρέπει να υποβληθούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο Natura 2000 πριν από την έγκριση. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα δείχνουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας προστατεύοντας και αποκαθιστώντας τη βιοποικιλότητα.

Στην περίπτωση της Πολωνίας, ενώ διενεργούνται αξιολογήσεις των σχεδίων διαχείρισης των δασών, ο πολωνικός νόμος δεν παρέχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη σχετικά με αυτά τα σχέδια. Δεδομένου ότι ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους ιστότοπους του Natura 2000, το κοινό στερείται επομένως αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Επιπλέον, η Πολωνία εξαίρεσε τη διαχείριση των δασών από το σεβασμό των υποχρεώσεων αυστηρής προστασίας των ειδών που προβλέπονται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους το 2016 και μια τέτοια εξαίρεση θέτει σε κίνδυνο το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2018 και ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019 . Σε απάντηση, η Πολωνία συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του νόμου της σχετικά με τις εξαιρέσεις για τη διαχείριση των δασών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020 θέτει, μεταξύ άλλων, στόχους για την προστασία των δασών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας όλων των εναπομείναντων δασών πρωτογενούς και παλαιάς ανάπτυξης της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ, καθώς και σε συγκεκριμένες οδηγίες, όπως οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά, και τη Σύμβαση του Ώρχους. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα θεωρείται σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη.