Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορήγησης της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό έτος 2021, σε 900.000,00 Ευρώ.

Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% τον ΚΑΕ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, και κατά 50% τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ082/2.

Οι δικαιούχοι της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» και το μέγιστο ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το μελισσοκομικό έτος 2021, ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Δικαιούχος Φορέας / (Κέντρο Μελισσοκομίας) Ύψος Επιχορήγησης (€)
1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών (Κ. Μ. Αττικής) 69.216,00
2. Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (Κ.Μ. Λάρισας) 66.695,00
3. Ένωση Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού Α.Ε.Σ. Α.Ε(Κ.Μ. Πειραιά & Κυκλάδων) 75.355,00
4. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ν. Έβρου (Κ.Μ. Θράκης) 36.895,00
5. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου (Κ.Μ. Θάσου – Καβάλας     και     Κ.Μ.     Κεντρικής     Μακεδονίας,     έδρα Θεσσαλονίκη)   66.050,00
6. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης (Κ.Μ. Χαλκιδικής και Κ.Μ. Κεντ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσ/νικη)   101.366,00
7. Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Άρτας (Κ.Μ. Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας) 36.695,00
8. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Βόλου (Κ.Μ. Θεσσαλίας) 36.795,00
9. Ένωση Δασικών Αγροτικών Συν/σμων Ευβοίας (Κ.Μ. Στερεάς Ελλάδας) 66.155,00
10.Μελισσοκομικός    Συνεταιρισμός   Λέσβου   (Κ.Μ.    Βορ. Αιγαίου) 46.681,00
11.Μελισσοκομικός       Συνεταιρισμός      Αρκαδίας      (Κ.Μ. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη) 35.425,00
12. Αγροτική Ένωση Α. Ε. (Κ.Μ. Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα) 29.395,00
13. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Κ.Μ. Κρήτης) 71.247,00
14. Αγροτικός Συνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου «ο Θυμαρίτης» (Κ.Μ. Δωδεκανήσου) 71.345,00
15. Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Α.Ε.Σ.Α.Ε. (Κ.Μ. Δυτ. Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων) 61.550,00
16. Μελισσοκομικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης (Κ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας) 29.135,00
ΣΥΝΟΛΟ: 900.000,00

Γενικές διατάξεις

Οι αναλυτικές καταστάσεις εγκεκριμένων δαπανών ανά δικαιούχο φορέα για το μελισσοκομικό έτος 2021, προσαρτώνται στο παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέροςτης.

Oι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας και αποδέχονται και τηρούν πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 153/111409/29-04-2020 Κοινής Απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Αν η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ύψος της εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δαπάνης, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο Παράρτημα, το επιπλέον ποσό βαρύνει τονδικαιούχο.

Αν η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπολείπεται της εγκριθείσας δαπάνης, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο Παράρτημα, ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσαςδαπάνης.

Για την εύρυθμη υλοποίηση του μελισσοκομικού προγράμματος, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας και Ημαθίας, οι επιλέξιμες δαπάνες για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα 2021, επιμερίζονται και βαρύνουν το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης και το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Θάσου, όπως αναφέρεται στους σχετικούς πίνακες τουΠαραρτήματος.

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2, της υπ’ αριθ. 153/111409/29-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εύρυθμη υλοποίηση του μελισσοκομικού προγράμματος, δικαιούχος φορέας για τη λειτουργία του Κ.Μ. Αττικής ορίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών και τόπος παροχής εργασίας οι Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών και Δυτικού Τομέα Αθηνών Έδρα του Κ.Μ. Αττικής είναι η έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών και το επί της οδού Μάρνη 34 στην Αθήνα γραφείο, όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ενοικίου, λογαριασμού ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και παροχής internet του Κ.Μ. Αττικής που αφορούν στη χρήση της έδρας στην Αθήνα ελέγχεται από τη ΔΑΟΚ κεντρικού Τομέα Αθηνών.

  • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.