Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD διοργανώνει διαγωνισμό βράβευσης έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης RIA 2021, για τρίτη χρονιά μετά τους διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2020.

Αυτή τη φορά ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη έργων που συνδέονται και μπορούν να υποστηρίξουν το Μακροπρόθεσμο όραμα των αγροτικών περιοχών με ορίζοντα το 2040.

Για αυτό το σκοπό αναζητούνται έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από Μέτρα του ΠΑΑ με προθεσμία υποβολής στη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τα έργα θα πρέπει να εστιάζουν σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στις αγροτικές περιοχές ως προς τις παρακάτω κατηγορίες:

«Πράσινο μέλλον» (Green Futures): Έργα ή πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (μετριασμό ή προσαρμογή), προστασία ή αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, αποδεικνύοντας τη βιωσιμότητα και συμβάλλοντας στην πράσινη ανάκαμψη, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων / δασικών εκμεταλλεύσεων είτε σε αγροτικές κοινότητες, και τα οποία να αποδεικνύουν μια αλλαγή ή μια ευρύτερα μεταβιβάσιμη προσέγγιση.

«Ψηφιακό μέλλον» (Digital Futures): Έργα που προωθούν την ψηφιοποίηση στις αγροτικές και αγροτικές κοινότητες, που βελτιώνουν την ψηφιακή και ευρυζωνική υποδομή, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ή βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις.

«Ανθεκτικό μέλλον» (Resilient Futures): Έργα που αποδεικνύουν τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγροτικής Ευρώπης. Αυτή η κατηγορία μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα που να αφορά σε κοινοτικές/συλλογικές δράσεις, στην αλυσίδα αξία προϊόντων και υπηρεσιών, σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, κυρίως από οικονομική άποψη ή βιωσιμότητας των έργων με μακροπρόθεσμη προοπτική.

«Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς» (Social inclusive futures): Έργα που αποδεικνύουν την ικανότητα αντιμετώπισης διαφόρων πτυχών που συμβάλλουν στην ένταξη της αγροτικής κοινωνίας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δράσεις που στοχεύουν στο φύλο, στην ανανέωση γενεών, στην αναπηρία και στους ηλικιωμένους. Αυτή η κατηγορία θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Στόχος του διαγωνισμού είναι:

➢ Να αυξηθεί η προβολή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και η συμβολή του ΕΓΤΑΑ σε βασικά θέματα που αναμένεται να βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές.

• Να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωσης μεταξύ των φορέων που υλοποιούν τέτοια έργα.

• Να υποστηριχθεί η κοινή δράση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης ως προς:

✓ τη συλλογή αξιόλογων έργων σε εθνικό επίπεδο,

✓ την προώθηση αυτών των έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης,

✓ τη διευκόλυνση των θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών,

➢ τη συμβολή στο έργο της Θεματικής Ομάδας του ENRD για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, για την περίοδο 2020-2021.

Παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή των έργων:

• Άμεσα οφέλη (π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας, οφέλη για το περιβάλλον, για την αγορά ή / και υιοθέτηση πολιτικής, επίδειξη βιωσιμότητας ή ανθεκτικότητας κ.λπ.).

• Οφέλη δικτύωσης π.χ. συνδέσεις με άλλα έργα, σύνδεση με δραστηριότητες / προτεραιότητες ΕΑΔ, συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

• Συνεργασία με άλλες πολιτικές της ΕΕ / Συμβολή σε άλλες πολιτικές της ΕΕ.

• Δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας σε γεωγραφικό, τομεακό, οργανωτικό επίπεδο κ.λπ.

• Έμπνευση / όραμα

Όροι υποβολής υποψηφιοτήτων:

1. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

2. Να μην περιλαμβάνονται στα έργα που αναδείχθηκαν ως τελικοί υποψήφιοι στους προηγούμενους διαγωνισμούς 2019 & 2020.

3. Στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα έργα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είναι σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής, ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα.

4. Τα έργα υποβάλλονται στη Μονάδα Υποστήριξης των Δικτύων (Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ για την Ελλάδα).

5. Οι Μονάδες Υποστήριξης των Δικτύων μπορούν να υποβάλλουν έως 8 έργα τα οποία μπορούν να αντιστοιχούν σε όποια κατηγορία από τις κατηγορίες που έχουν οριστεί παραπάνω.

6. Το τελικό κείμενο όπως πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 1500 λέξεις συνολικά.

Από τον διαγωνισμό θα προκύψουν 5 νικητές: 4 για κάθε κατηγορία από Επιτροπή και 1 από την ψηφοφορία του κοινού που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.