Η ΕΤΕπ θα επενδύσει 80 εκατομμύρια ευρώ στο έργο IAIP για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών παροχής νερού και των αρδευτικών συστημάτων στην αγροτική Καμπότζη. Περίπου 200.000 άτομα σε πέντε επαρχίες με 51.000 εκτάρια αρόσιμης γης θα επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΤΕπ.

Η ΕΤΕπ θα συνεργαστεί με την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, τη Βασιλική Κυβέρνηση της Καμπότζης και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση της αγροτικής φτώχειας και θα συμβάλει σε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και επισιτιστική ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επενδύσει 80 εκατομμύρια ευρώ στο έργο αρδευόμενης γεωργικής βελτίωσης (IAIP) για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης σε διάφορες επαρχίες της Καμπότζης.

Το IAIP θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αρδευτικών συστημάτων, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της γεωργίας της Καμπότζης στην αλλαγή του κλίματος. Μακροπρόθεσμα, το έργο θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της γεωργικής παραγωγής και, με τη σειρά του, στη μείωση της αγροτικής φτώχειας στην Καμπότζη.

Το έργο δίνει τη δυνατότητα στην Καμπότζη να ιδρύσει ένα Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων Υδάτινων Πόρων, κρίσιμο μακροπρόθεσμα για την ικανότητα της χώρας να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παροχή νερού και τη γεωργία.

Υποστήριξη για αειφόρο γεωργία

Η ανάπτυξη της αγροτικής υποδομής νερού και άρδευσης και η εισαγωγή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο του IAIP θα είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας της Καμπότζης μετά την COVID-19. Το έργο θα συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών στην αγροτική οικονομία, δεδομένου ότι ο αριθμός των γυναικών παραγωγών που ασχολούνται με τη γεωργία διαβίωσης.

Η συνεισφορά της ΕΤΕπ στο έργο IAIP αυξάνει την προσέγγιση του έργου και επιτρέπει στους εταίρους να αναπτύξουν αγροτικές αρδευτικές υποδομές σε περισσότερες επαρχίες. Επιπλέον, καθιστά τη χρηματοδότηση ακόμη πιο προσιτή για την Καμπότζη. Η συμπερίληψη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών προμηθειών της Τράπεζας στο σχεδιασμό του έργου και η εποπτεία της συνεπούς εφαρμογής τους καθ ‘όλη την υλοποίηση του έργου θα συνέβαλε στην αύξηση των θεσμικών ικανοτήτων της Καμπότζης κυβέρνησης και του συνόλου βιωσιμότητα της αγροτικής υποδομής,

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) και τη Βασιλική Κυβέρνηση της Καμπότζης, το IAIP είναι το τρίτο έργο που υποστηρίζεται από την ΕΤΕπ στην Καμπότζη, μετά την επένδυση 91 εκατομμυρίων ευρώ στο έργο παροχής ύδατος Bakheng (σε συνεργασία με το AFD) και 51,5 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων για γεωργικές αγορές, επιχειρήσεις και εμπόριο (SAAMBAT) (σε συνεργασία με την IFAD). Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα της ΕΕ έχει επενδύσει 222,5 εκατομμύρια ευρώ στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Καμπότζης.