Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ολλανδικό πρόγραμμα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη έργων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις Κάτω Χώρες. Το σύστημα (Stimulering Duurzame Energieproductie, “SDE ++”) θα συμβάλει στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Margrethe Vestager , υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: « Το ολλανδικό πρόγραμμα SDE ++ ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ θα υποστηρίξει έργα που θα οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Θα παράσχει σημαντική υποστήριξη σε φιλικά προς το περιβάλλον έργα, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρήση απορριμμάτων θερμότητας, παραγωγή υδρογόνου και δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Είναι σημαντικό ότι τα ευρεία κριτήρια επιλεξιμότητας και η επιλογή των δικαιούχων μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών θα επιτρέψει την υποστήριξη των πιο αποδοτικών έργων, μειώνοντας το κόστος για τους φορολογούμενους και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. “

Οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους για την καθιέρωση ενός νέου συστήματος, το SDE ++ για την υποστήριξη μιας σειράς έργων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις Κάτω Χώρες. Το SDE ++, με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ, θα διαρκέσει έως το 2025.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε έργα που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θερμότητας, τη χρήση αντλιών θερμότητας και θερμότητας βιομηχανικών αποβλήτων, την ηλεκτροδότηση βιομηχανικών διεργασιών θερμότητας και την ηλεκτροδότηση της παραγωγής υδρογόνου και τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) για βιομηχανικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδρογόνου και της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν, το επίπεδο στήριξης θα καθοριστεί και η ενίσχυση που θα διατεθεί, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Οι δικαιούχοι θα λάβουν υποστήριξη μέσω ενός συμβολαίου μεταβλητού ασφαλίστρου διάρκειας έως 15 ετών. Οι πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι θα προσαρμοστούν με βάση την εξέλιξη της σχετικής αγοραίας τιμής (για παράδειγμα, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, άνθρακα) κατά τη διάρκεια της σύμβασης στήριξης.

Όσον αφορά ειδικά τα έργα ηλεκτροδότησης, τα οποία απαιτούν μόνο ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού άνθρακα και δεν αυξάνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, το σύστημα διασφαλίζει ότι αυτά τα έργα θα υποστηρίζονται μόνο για περιορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας κάθε χρόνο με βάση τον αριθμό ωρών την οποία η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις Κάτω Χώρες αναμένεται να καλυφθεί πλήρως από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η υποστήριξη οδηγεί αποτελεσματικά σε μειώσεις εκπομπών άνθρακα.

Οι Κάτω Χώρες ανέπτυξαν επίσης ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανεξάρτητη οικονομική αξιολόγηση του SDE ++ που καλύπτει ιδίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος στην επίτευξη μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια .

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία και έχει κίνητρο, δεδομένου ότι οι τιμές του άνθρακα δεν ενσωματώνουν πλήρως το κόστος της ρύπανσης και, ως εκ τούτου, τα έργα δεν θα πραγματοποιηθούν ελλείψει δημόσιας στήριξης. Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης θα καθοριστεί μέσω ανταγωνιστικών πλειστηριασμών. Τέλος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου, ιδίως οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπερτερούν των αρνητικών επιπτώσεων του μέτρου όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, δεδομένων των γενικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και της ύπαρξης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το SDE ++ είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς υποστηρίζει έργα που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, χωρίς να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Ιστορικό

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια το 2014 επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν έργα όπως αυτά που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του SDE ++, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα στο ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθόρισε έναν δεσμευτικό στόχο σε επίπεδο ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 32% έως το 2030.

Η νέα βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής για την Ευρώπη και πιο πρόσφατα η στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο , προσδιορίζουν τη σημασία του ανανεώσιμου και χαμηλού άνθρακα υδρογόνου στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

Η μη εμπιστευτική έκδοση των αποφάσεων θα διατίθεται με τους αριθμούς υποθέσεων SA.53525 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο του ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα παρατίθενται στο εβδομαδιαίο e-News κρατικών ενισχύσεων .