Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα Λουξεμβούργου 124.500 ευρώ για τη στήριξη των αμπελουργών στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 

Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας των δικαιούχων, βοηθώντας τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς του Λουξεμβούργου πληροί τους όρους του προσωρινού πλαισίου. 

Συγκεκριμένα,

(i) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και

(ii) το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.