Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης με τίτλο AGRO SE-VI «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και εφαρμογής για τη δημιουργία μιας εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγροδιατροφής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σχετική εισήγηση είχε κατατεθεί από την Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 5 Ιουνίου 2020.

«Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και της βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε.», δήλωσε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συμπληρώνοντας τα εξής: «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υπάρχουν τομείς με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών όπως ο τομέας της αγροδιατροφής. Μέσω ανταλλαγής εμπειριών θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο εφαρμογής για τη δημιουργία μιας εικονικής Θερμοκοιτίδας που θα μπορεί μελλοντικά να λειτουργήσει ως σημαντικό σημείο επαφής για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια».