Για να καταστεί δυνατό τα αλιευτικά σκάφη ΕΕ και ΗΒ να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα ύδατα του άλλου από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε χθες τη θέση του σχετικά με κανονισμό της ΕΕ για δυνατότητες πρόσβασης έως ότου συναφθεί αλιευτική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ ή μέχρι το τέλος του 2021, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. 

Αυτός ο κανονισμός δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο για τους αλιείς της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον τρόπο χορήγησης αδειών για τη συνέχιση της αλιείας στα ύδατα του ΗΒ και της ΕΕ αντίστοιχα μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020). Ως μέτρο έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση μη συμφωνίας, οι άδειες αυτές θα μπορούσαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 (ή νωρίτερα, όταν συνάπτεται αλιευτική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ).

Ως επείγουσα περίπτωση, η διαδικασία έγκρισης αυτού του κανονισμού είναι ταχεία. Μετά την έγκριση της εντολής από το Συμβούλιο, η πρόταση θα ψηφιστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι ο κανονισμός θα εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021.

Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες και τις ποσοστώσεις που διαχειρίζονται από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές προβλέπονται προκαταρκτικά και περιορισμένα μέσω χωριστού κανονισμού της ΕΕ, σε συνεννόηση με το Ηνωμένο Βασίλειο και έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία.