Όταν τα φρούτα και τα λαχανικά εξάγονται από την ΕΕ, πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα εμπορίας Φ & Λ της ΕΕ. Για αυτό, μια αναγγελία είναι υποχρεωτική στο ΕΝΟ (Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών) στο ΥΠΑΑΤ για ολοκλήρωση εξαγωγής στα τελωνεία. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) θα είναι τρίτη χώρα για την ΕΕ. Κατ΄αρχήν, η υποχρέωση αναγγελίας για έκδοση πιστοποιητικού  ποιότητας ισχύει επομένως και για τις εξαγωγές Φ & Λ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η αλλαγή θα απαιτήσει τις απαραίτητες προσαρμογές για εταιρείες που εξάγουν Φ & Λ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εταιρείες πρέπει να αναγγείλουν στο ΜΕΝΟ  τις αποστολές-εξαγωγές Φ & Λ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να λάβουν  πιστοποιητικό συμμόρφωσης από το ΥΠΑΑΤ. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ποιότητος) απαιτείται για την περαίωση της εξαγωγής στο τελωνείο.

Αυτό είναι γνωστό σε μεγάλο αριθμό εταιρειών που ήδη εξάγουν σε άλλες τρίτες χώρες, αλλά θα είναι νέο για εταιρείες που επί του παρόντος πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο εντός της ΕΕ. Γι αυτό το λόγο αποφασίστηκε να οριστεί μεταβατική περίοδος για τις εξαγωγικές υποχρεώσεις για την ποιότητα Φ & Λ μετά την έναρξη του Brexit την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 Κατά τη μεταβατική περίοδο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αναγγέλλετε-δηλώνετε όλες τις αποστολές Φ & Λ για εξαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω ΥΠΑΑΤ. Η μεταβατική περίοδος διαρκεί έως την 1η Απριλίου 2021. Μετά από αυτήν τη μεταβατική περίοδο, το Τελωνείο θα διασφαλίσει ότι τα φορτία Φ & Λ που θα εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης άλλως δεν θα μπορεί να εξαχθεί. 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, δεν θα πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις εξαγωγής για την ποιότητα, αλλά θα πραγματοποιούνται τυχαίοι έλεγχοι ποιότητας σε αποστολές Φ & Λ με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγικές αποστολές πληρούν τους ποιοτικούς κανονισμούς για τα οπωροκηπευτικά προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα.

Πηγή: incofruit.gr