Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της διπλής κοινωνικής πρόκλησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης και διερεύνηση τρόπων για τη συμβολή στην οικοδόμηση των απαραίτητων γεφυρών μεταξύ τους.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει στα συμπεράσματά του το δυναμικό της διπλής μετάβασης για νέα πράσινη και ψηφιακή δημιουργία θέσεων εργασίας απαραίτητη για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19. Τονίζει επίσης ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς και να μην αφήνει κανέναν πίσω.

Η ψηφιοποίηση είναι ένας εξαιρετικός μοχλός για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και πιο ανθεκτική οικονομία. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρμόσουμε το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στο περιβάλλον. Αυτά τα συμπεράσματα αντικατοπτρίζουν με ισορροπημένο τρόπο όπου η ΕΕ πρέπει να δράσει για να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτήν τη διπλή μετάβαση.

Svenja Schulze, Ομοσπονδιακή Υπουργός Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας: Τα συμπεράσματα παρέχουν πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή με σκοπό την παρουσίαση κατάλληλων πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα και για τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ίδιας της ψηφιοποίησης.

Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει μια φιλόδοξη ατζέντα πολιτικής για τη χρήση ψηφιακών λύσεων για την επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου καλούν επίσης την Επιτροπή να προτείνει ρυθμιστικά ή μη ρυθμιστικά μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κέντρων δεδομένων και των δικτύων επικοινωνίας, καθώς και να υποβάλει σχέδιο δράσης έως τα τέλη του 2021 σχετικά με τον τρόπο μείωσης του ποσού των διατεθέντων ΤΠΕ προϊόντα έως το 2025.

Ιστορικό

Σε επίπεδο ΕΕ, η συζήτηση για τους δεσμούς μεταξύ της ψηφιοποίησης και του περιβάλλοντος έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει συστηματικά τους δεσμούς μεταξύ της ψηφιοποίησης και του περιβάλλοντος, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και σε αυτήν της Ψηφιακής Στρατηγικής και της Νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής για την Ευρώπη.

Αρκετές από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων τους, με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος με συνεκτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής «Farm-to-Fork» και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.