Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επιχορήγηση 1,1 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 1 εκατομμύριο GBP) στο Ηνωμένο Βασίλειο σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Σκωτία για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων στον τομέα των πουλερικών. 

Το μέτρο αποσκοπεί στην αποζημίωση της εταιρείας για την απώλεια εσόδων που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του κοροναϊού. 

Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή συγκεκριμένων τομέων για τις ζημίες που προκαλούνται άμεσα από εξαιρετικά περιστατικά, όπως το ξέσπασμα του κοροναϊού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επιχορήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντισταθμίσει τις ζημίες που συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κοροναϊού. 

Διαπίστωσε επίσης ότι η ενίσχυση είναι ανάλογη, καθώς η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την αποκατάσταση της ζημίας. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.