Η δυνατότητα πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους σε τομείς τεχνικών επαγγελμάτων όπως είναι στη μεταποίηση/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού, δίνεται από τον οργανισμό με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής την 1η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη Δράση.

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

·         μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών

·         υγείας – πρόνοιας

·         τουρισμού και επισιτισμού.

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

·         απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού

·         παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

1.    παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)

2.    παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής

3.    πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

4.    πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

·         στους άνεργους που θα υποβάλλουν αίτηση  από 23/12/2020 έως 1/2/2021 και ώρα 14:00 και εφόσον επιλεγούν βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων

·         στους παρόχους κατάρτισης που θα υποβάλλουν αίτηση  από 11/1/2021 έως 1/2/2021 και ώρα 14:00 και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.

Περίοδος υποβολής: από 23/12/2020 έως 1/2/2021 (ώρα 14:00)

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

·          Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.

·         Να διαφυλάξει την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

·         Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τους Παρόχους Κατάρτισης ενεργοποιείται στις 11/02/21 και περιγράφεται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Όροι και προϋποθέσεις

Άνεργοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων  έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I.             Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης.

II.           II. Να έχουν γεννηθεί από 1/10/1971 μέχρι και 31/12/1990. Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.

III.         III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Πάροχοι Κατάρτισης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων έχει κάθε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και που είναι αδειοδοτημένο σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4547/2018 και Ν.4589/2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο δεν έχει προβεί σε καταγγελία σύμβασής του έως την έκδοση της παρούσας και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων για τις Προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014–2020.

Τι χρηματοδοτείται

Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

Η δράση υλοποιείται  με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher), που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα
ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης–μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η αξία της επιταγής κατάρτισης, αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (200 ώρες Χ 5€/ώρα = 1.000€) και επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4€/ώρα = 1.520€), συνολικής αξίας 2.520€.

Προϋπολογισμός: 48.780.000 

Η κατανομή ωφελουμένων ανά Περιφέρεια αναφέρεται στον Πίνακα 1 της Πρόσκλησης, εδώ