Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαρκέσει μέχρι 27 Ιανουαρίου 2020. Περισσότερες από 3.000 ονομασίες συγκεκριμένων προϊόντων – τροφίμων, γεωργικών προϊόντων, οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων – προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει ενός εκ των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας: της γεωγραφικής ένδειξης (ΓΕ), της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ).

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την κατανόηση και την άποψή σας για τα εν λόγω ενωσιακά συστήματα ποιότητας. Η δημόσια διαβούλευση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της αξιολόγησης της συνολικής λειτουργίας των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, εστιάζοντας στις καταχωρισμένες ονομασίες προϊόντων από κράτη μέλη και τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών που προσδιορίστηκαν:
· Γεωργοί και οργανώσεις γεωργών
· Καταναλωτές και οργανώσεις καταναλωτών
· Μεταποιητές και οργανώσεις μεταποιητών
· Άλλοι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού και οι οργανώσεις τους (όπως για παράδειγμα συναλλασσόμενοι, έμποροι χονδρικής, έμποροι λιανικής)
· Δημόσιες αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ
· ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν γεωργικά θέματα σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο
· Πανεπιστημιακή κοινότητα, εμπειρογνώμονες, ομάδες ανταλλαγής απόψεων, εταιρείες συμβούλων
· Ευρύ κοινό: άτομα και οργανώσεις που επιθυμούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση εκφράζοντας τις απόψεις τους ως πολίτες.