Στο όριο εξάντλησης βρίσκεται η αλιεία τόννου Thunnus thynnus (BFT) όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ κι έχει καθορισθεί για το έτος 2020.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει ότι “σύμφωνα με την εξέλιξη της αλιείας τόννου Thunnus thynnus (BFT) όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται από την Υπηρεσία μας, η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόννου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM), όπως έχει καθορισθεί για το έτος 2020 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται στο όριο εξάντλησης.

 Κατόπιν των ανωτέρω διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με τα εργαλεία LLD και LHM, από Πέμπτη 31 /12 / 2020 και ώρα 24:00.

Μετά τα παραπάνω, μέχρι την Πέμπτη 31 / 12 / 2020 και ώρα 24:00:

1) Οι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα, δηλαδή τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και την διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης .

2) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.

3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο, θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης (ετικέτες ουράς κ.λπ.) που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόννου.

 Επιπλέον:

α) Οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με την παρ. 5.2 του άρθ. 5 της υπ’ αριθ. 46/11830/28-1-2016 Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 285Β΄/12-2-2016), υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα τις C:\KOURAKOU STAVROULA (PC)\ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ\ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ\2020 12 30_ΔΙΑΚΟΠΉ ΤΟΝΝΟΥ.docx αχρησιμοποίητες ετικέτες τόννου στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Λεωφ. Συγγρού 150) για έλεγχο και περαιτέρω διασταύρωση στοιχείων. Δεν επιτρέπεται καμία παρακράτηση ετικέτας.

β) Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόννου στοχευμένης αλιείας τόννου, νοούνται τα προϊόντα αλιείας των παραγράφων 1 και 2 και συνεπώς συνοδεύονται από ηλεκτρονικό BCD που έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο σύστημα eBCD της ICCAT.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων”.