Οι γεωργοί βρίσκονται στην καρδιά των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, καθώς εξασφαλίζουν δημόσια αγαθά ζωτικής σημασίας.

Η νέα ΚΑΠ προτείνει την ανάπτυξη, τη στήριξη και τις επενδύσεις στις αγροτικές μας κοινότητες, με τους εξής τρόπους:

*παροχή βοήθειας στις νέες γενιές γεωργών ώστε να ενταχθούν στο επάγγελμα, ενθαρρύνοντας τη μεταφορά γνώσεων από τη μια γενιά στην επόμενη και βελτιώνοντας την πρόσβαση των νέων γεωργών στη γη
*προώθηση της απασχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας
*βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, για τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και για την *καλή μεταχείριση των ζώων
*παροχή συνεχούς στήριξης στις αγροτικές κοινότητες μέσω της πρωτοβουλίας για τα έξυπνα χωριά και των δραστηριοτήτων τοπικής ανάπτυξης μέσω της δράσης των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER.