Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε μια συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας (TCA), η οποία θα ισχύει προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της TCA και στον τομέα της αλιείας (TCA Τομέας Πέντε: Αλιεία). Και τα δύο μέρη θα ασκήσουν τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους με σκοπό την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων στα ύδατά τους. 

Στο πλαίσιο της TCA, και κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2026, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησε να χορηγήσει στα σκάφη του άλλου μέρους πλήρη πρόσβαση στα ύδατά του για να αλιεύουν συγκεκριμένα TAC και μη ποσοστώσιμα αποθέματα στις αντίστοιχες οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ, 12-200 ναυτικά μίλια) · και σε καθορισμένο τμήμα των υδάτων των μερών μεταξύ έξι και δώδεκα ναυτικών μιλίων (Παράρτημα FISH.4, άρθρο 2) · και στις λεγόμενες εξαρτήσεις του Crown από το Ηνωμένο Βασίλειο (άρθρο FISH.10), υπό τους όρους που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα.

Ελλείψει TAC που συμφωνήθηκαν για το 2021 μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τα από κοινού διαχειριζόμενα και κοινά αποθέματα ιχθύων, το Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας της ΕΕ συμφώνησε για τις προσωρινές αλιευτικές δυνατότητες στις 17 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά την αλιεία, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν την ομαλή μετάβαση την 1η Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης στα ύδατα κάθε μέρους, για σκάφη του άλλου μέρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε σημαντική πρόοδο από τότε που συμφωνήθηκε η TCA μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για να εξασφαλίσει με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέχεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η Ιανουαρίου (και από την πλευρά μας, για τα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της ΕΕ).

Και τα δύο μέρη ενημερώνονται για τους καταλόγους σκαφών του άλλου μέρους, για τα οποία ζητούνται άδειες και άδειες αλιείας στα αντίστοιχα ύδατα.

Και τα δύο μέρη βρίσκονται σε μόνιμη επαφή για τη διαδικασία αδειοδότησης, με σκοπό να διασφαλίσουν την προσωρινή αδειοδότηση (από ομάδες σκαφών) που θα επιτρέψει στα εν λόγω σκάφη να λειτουργούν στην ΑΟΖ του άλλου μέρους από την 1η Ιανουαρίου 2021. Λόγω εσωτερικών διαδικασιών, το ΗΒ μπορεί να εκδώσει τις άδειες μόνο από τις 12 μ.μ. τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου (ώρα Βρυξελλών).

Μόλις εκδοθούν αυτοί οι κατάλογοι, η Επιτροπή θα ενημερώσει αμέσως τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τους καταλόγους σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα του ΗΒ.

Τα σκάφη θα λάβουν άδεια σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους των μερών. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό συνεπάγεται προσωρινή άδεια που αναμένει την παράδοση της Πλήρους Άδειας τις εβδομάδες μετά την 1η Ιανουαρίου. Η διάρκεια της οριστικής άδειας θα ισχύει για ολόκληρο το έτος 2021 υπό την προϋπόθεση της τήρησης των απαιτήσεων διοικητικής αδειοδότησης του ΗΒ.

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, και έως ότου εκδοθεί άδεια, ένα σκάφος με σημαία κράτους μέλους της ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να αλιεύει στα ύδατα του ΗΒ και πρέπει να απέχει από την αλιεία στα ύδατα του ΗΒ. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση έως ότου τα σκάφη έχουν επιβεβαίωση ότι μπορούν να πάνε και να ψαρέψουν στα ύδατα του ΗΒ, μέσω (προσωρινής) άδειας. Μόνο όταν ο πλοιοκτήτης έχει επιβεβαιώσει την άδεια αλιείας στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, το σκάφος μπορεί να πλεύσει και να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες σε αυτά τα ύδατα.  

Οι αρχές ελέγχου και επιβολής και των δύο μερών θα επαγρυπνούν όσον αφορά τον σεβασμό των σκαφών των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η αλιεία στα ύδατα του άλλου μέρους. .

Σε αυτό το στάδιο, η άδεια περιορίζεται στην αλιεία στην ΑΟΖ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα επιτρέψει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της μεγάλης πλειονότητας των στόλων της ΕΕ.

Για πρόσβαση στη ζώνη 6-12 nm, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης των αντίστοιχων συνθηκών, όπως ορίζεται στο παράρτημα 4 της επικεφαλίδας αλιείας της TCA. Οι αρχές και των δύο μερών έχουν δεσμευτεί για τον γρήγορο χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης στη ζώνη 6-12 nm. Τα κράτη μέλη θα ενημερωθούν το συντομότερο δυνατό για τα αποτελέσματα αυτών των επαληθεύσεων.

Τα σκάφη που λαμβάνουν (προσωρινή) άδεια αλιείας στα ύδατα 12-200 nm δεν έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στη ζώνη 6-12 nm έως ότου λάβουν την άδεια αλιείας στην τελευταία ζώνη.

Όσον αφορά την πρόσβαση στα ύδατα των εξαρτήσεων του Crown, οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν συγκεκριμένους καταλόγους σκαφών με το αίτημα πρόσβασης. Οι κατάλογοι αυτοί εξετάζονται επί του παρόντος και η επαλήθευση βάσει των αντίστοιχων συνθηκών, όπως στο Παράρτημα 4 της Κατηγορίας Αλιείας, χρειάζεται ακόμη οριστικοποίηση. Οι άδειες θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, και επίσης εδώ τα Μέρη έχουν δεσμευτεί να διεκπεραιώσουν γρήγορα τα αιτήματα.