Η ΕΕ μπαίνει στο 2021 συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας και υλοποιεί βασικές προτεραιότητες όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επιδίωξη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι προτεραιότητες των ευρωβουλευτών το 2021 θα είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

 Γεωργία

 Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2022-2027, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισής της με την Πράσινη Συμφωνία και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης τη νέα πολιτική “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, η οποία εστιάζει ευρύτερα στα βιώσιμα τρόφιμα.

Σχέδιο ανάκαμψης και μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός

 Στα τέλη του περασμένου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027) και για τον προϋπολογισμό του 2021 για τη στήριξη της ανάκαμψης. Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον μηχανισμό για την προστασία των δημοκρατικών αξιών της ΕΕ καθυστέρησαν τη διαδικασία έγκρισης.

Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τους κανόνες για τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων που αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού για το 2021-2027 και του Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποστηρίξει άτομα και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

 Βιώσιμη / Πράσινη ανάκαμψη

 Στην καρδιά των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ εξ αιτίας της COVID-19 βρίσκονται πολλές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία. Η γεωργία, η κυκλική οικονομία, η βιοποικιλότητα, τα δάση, η ενέργεια, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) είναι μερικά από τα ζητήματα που αναμένεται να περιληφθούν στην ατζέντα των ευρωβουλευτών.

 Κλίμα

 Το αίτημα να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο στόχος της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, καθώς η ΕΕ ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον νόμο για το κλίμα. Το Κοινοβούλιο ζητά μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 60% έως το 2030.