Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % οδηγεί την Ευρώπη σε υπεύθυνη πορεία για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασισμένη σε ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων, πρότεινε υψηλότερο στόχο για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, ακολουθώντας μια πιο φιλόδοξη πορεία για τα επόμενα 10 έτη. Η εκτίμηση αυτή δείχνει πώς μπορούν να συμβάλουν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας και της κοινωνίας, και καθορίζει τις δράσεις πολιτικής που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Στόχοι

  • Καθορισμός μιας πιο φιλόδοξης και οικονομικά αποδοτικής πορείας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050
  • Τόνωση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας και διατήρηση των επιδόσεων της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας της
  • Παρότρυνση των διεθνών εταίρων να είναι πιο φιλόδοξοι, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 1,5°C και να αποφευχθούν οι πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Κύρια στοιχεία

Με το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η Επιτροπή θέτει αυξημένες φιλοδοξίες για την ΕΕ, για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % κάτω από τα όρια του 1990 έως το 2030. Πρόκειται για ουσιαστική αύξηση του ποσοστού μείωσης των εκπομπών, σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο που ήταν τουλάχιστον 40 %.

Με την αυξημένη φιλοδοξία για το 2030, δίνεται μεγαλύτερη βεβαιότητα στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους επενδυτές, ώστε οι αποφάσεις που θα παρθούν τα προσεχή έτη να μην εγκλωβίσουν την κατάσταση σε επίπεδα εκπομπών που δεν συνάδουν με τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η νέα πρόταση υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναληφθεί στην ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλ. τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αύξηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 55 % έως το 2030, κατά τρόπο υπεύθυνο. Συνάδει επίσης με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2°C και τη συνέχιση των προσπαθειών για τον περιορισμό της σε 1,5°C.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση προετοιμάζει το έδαφος για την προσαρμογή των πολιτικών που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να απαλλαγεί από τις ανθρακούχες εκπομπές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο καθορισμός του μελλοντικού ρόλου της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η αλληλεπίδρασή της με άλλες πολιτικές.

Επόμενα στάδια

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει την κατάρτιση λεπτομερών νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τους τρόπους επίτευξης του στόχου αυτού. Ως τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα τα σχετικά μέσα πολιτικής και θα προτείνει την αναθεώρησή τους όπου αυτό αρμόζει, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω μείωσης των εκπομπών.

Ο κανονισμός σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020, έχει ως στόχο να εντάξει στο ενωσιακό δίκαιο τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, η οποία συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2019, και να χαράξει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι πολιτικές της ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε να προστεθεί στον κανονισμό ο υψηλότερος στόχος για το 2030· η πρόταση αυτή συζητείται στο σύνολό της από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Ο νέος στόχος για το 2030 θα αποτελέσει επίσης τη βάση συζητήσεων για την αναθεώρηση της συνεισφοράς της ΕΕ, όπως αυτή καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, στη μείωση των εκπομπών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.