Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο τσεχικά καθεστώτα στήριξης για επενδυτικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση των οπωρώνων και της άρδευσης, ενώ ξεκίνησε μια εις βάθος έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσον οι επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα στο παρελθόν ήταν σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα.

Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε μια εις βάθος έρευνα για να εκτιμήσει εάν η παρελθούσα και προγραμματισμένη ενίσχυση σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις για τη στήριξη της ασφάλισης καλλιέργειας και κτηνοτροφίας είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα. 

Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της για την εφαρμογή δύο καθεστώτων ενίσχυσης για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους για επενδύσεις στην αναδιάρθρωση οπωρώνων και άρδευσης. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των προγραμμάτων ήταν 52 €. 4 εκατομμύρια και 21 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση που οι τσεχικές αρχές σκοπεύουν να χορηγήσουν στο μέλλον βάσει των δύο κοινοποιηθέντων καθεστώτων συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το γεωργικό έτος 2014 σε σχέση με όλους τους τύπους δικαιούχων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά το παρελθόν, κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά τα προηγούμενα έτη, ορισμένοι από τους δικαιούχους αυτών των καθεστώτων είχαν εγκριθεί εσφαλμένα από τις τσεχικές χορηγούσες αρχές ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ ήταν στην πραγματικότητα μεγάλες επιχειρήσεις.

Επίσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν λάβει ενίσχυση βάσει των υφιστάμενων τσεχικών καθεστώτων, τα οποία απαλλάσσονται κατά κατηγορία βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία γεωργικών προϊόντων και είναι προσβάσιμα μόνο σε ΜΜΕ. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ότι η ενίσχυση που έχει ήδη χορηγηθεί από την Τσεχία στις μεγάλες επιχειρήσεις πληροί τους όρους αυτούς, ιδίως λόγω της απουσίας υποβολής αντιπαραδείγματος σεναρίου για να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε στο παρελθόν σε μεγάλες επιχειρήσεις ήταν αναλογική . 

Η Τσεχία κοινοποίησε επίσης στην Επιτροπή τα σχέδιά της να χορηγήσει δημόσια ενίσχυση 25,8 εκατομμυρίων ευρώ για ασφάλιστρα καλλιέργειας και κτηνοτροφίας για μεγάλες επιχειρήσεις. Η εκτίμηση της Επιτροπής αποκάλυψε ότι τέτοια στήριξη είχε ήδη χορηγηθεί στο παρελθόν σε δικαιούχους που είχαν λανθασμένα χαρακτηριστεί από τις τσεχικές χορηγούσες αρχές ως ΜΜΕ, ενώ ήταν στην πραγματικότητα μεγάλες επιχειρήσεις. Σ

ε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ότι η τσεχική ενίσχυση για ασφάλιστρα για καλλιέργειες και κτηνοτροφία – και τα δύο χορηγήθηκαν στο παρελθόν και είχε προγραμματιστεί – συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις γεωργικές κρατικές ενισχύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θα ερευνήσει τώρα περαιτέρω για να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες της. Η έναρξη μιας διεξοδικής έρευνας παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να σχολιάσουν το μέτρο.