Υπογράφηκαν, στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER και της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ.Γεώργιο Παπαδόπουλο και από τους επενδυτές, 9 από τις 53 συμβάσεις των ενταγμένων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο leader CLLD Νομού Δράμας.

 Όσον αφορά τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν 87 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 19.949.213,79 € και δημόσιας δαπάνης 11.652.710,64 € και έλαβαν απόφαση ένταξης  53 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού  11.668.230,52 € και δημόσιας δαπάνης 6.607.970,52 €. Για να επιτευχθεί η ένταξη τόσων πολλών έργων εξασφαλίστηκε γενναία επιπλέον χρηματοδότηση 3.536.910 €, που συνιστά μια αύξηση της τάξης του 115%. Επιλαχούσες παραμένουν 23 προτάσεις προϋπολογισμού 5.068.687,3852 € και δημόσιας δαπάνης 3.002.509,98 €.

 Θα καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι επιπλέον πόροι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα όλες οι θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.610.480,32 €.

Τα έργα που εντάχθηκαν αφορούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως διαμονή, εστίαση και αναψυχή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνία, οικοτεχνία, και παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, πολυλειτουργικά αγροκτήματα και δασοκομικές τεχνολογίες. Κάτω από τους ανωτέρω τομείς υπάρχουν επενδύσεις όπως: εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, τουριστικές επενδύσεις καταλυμάτων, αναψυκτηρίων και θεματικών πάρκων, οινοποιεία, συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών, μονάδες παραγωγής χυμών και αλλαντικών, βιοτεχνίες χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών, παραγωγής σκυροδέματος και κατασκευής μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών, βιοτεχνία ζωοτροφών, συνεργεία οχημάτων, εδαφολογικά εργαστήρια, μονάδες φυσικοθεραπείας και φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και  ιατρεία. Εντάχθηκαν επίσης δράσεις κατάρτισης και συνεργατικά σχήματα τα οποία θα λειτουργήσουν επικουρικά των μεμονωμένων επιχειρήσεων αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των επιχειρήσεων και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Στο επόμενο διάστημα, θα υπογραφεί το σύνολο των συμβάσεων μεταξύ της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και των επενδυτών, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων και η σταδιακή κατάθεση των πρώτων αιτημάτων πληρωμής.

Η Αναπτυξιακή Δράμας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το επενδυτικό κοινό, συνεισφέρει στην τοπική οικονομία με σημαντικές υποδομές που υλοποιούνται από την αυτοδιοίκηση, με έργα και δράσεις από λοιπούς φορείς και συλλόγους αλλά και με τα καθαρά επενδυτικά σχέδια  που υλοποιούν ιδιώτες, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση της περιοχής και των κατοίκων της. Η επιτυχής μέχρι σήμερα πορεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, αποδεικνύει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και συλλογική διαδικασία.