Τον πρώτο κύκλο θεματικών εργαστηρίων με στόχο τη διερεύνηση και καταγραφή των προσδοκιών του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των προτάσεων για την ενίσχυση της θέσης της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας στις προτεινόμενες θεματικές περιοχές “Διατροφή 2030, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Δημιουργικό-Καινοτόμο Marketing & Branding” διοργανώνει τo One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ερχόμενο χρονικό διάστημα, από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2021.

Τα πέντε εργαστήρια αποτελούν μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και αποτελούν συνέχεια της ευρείας και ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, που ενεργοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2013 και εφαρμόζει σε διαρκή βάση. Μέσω των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP), κατέστη δυνατή η αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων των συμμέτοχων φορέων της επιχειρηματικής καθώς και της επιστημονικής κοινότητας, που αποτυπώθηκαν στην περιφερειακή Στρατηγική της Καινοτομίας (Έξυπνη Εξειδίκευση – RIS3 2014-2020), ενώ το ίδιο προσδοκάται και μέσω του νέου κύκλου εργαστηρίων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών εργαστηρίων θα διερευνηθούν, μέσω ψηφιακών διαδραστικών εργαλείων, οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη στόχευση, την οποία επιδιώκει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επερχόμενη προγραμματική περίοδο.

Οι ημέρες διεξαγωγής των θεματικών εργαστηρίων θα είναι οι ακόλουθες:

– Διατροφή 2030 : 28/01/2021

– Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας: 04/02/2021

– Κυκλική Οικονομία: 11/02/2021

-Υγεία (ευεξία, γήρανση, πρόληψη, βιοεπιστήμες, κ.ά.): 18/02/2021

– Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding: 25/02/ 2021

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επικυρώσει συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέσα από πλήθος δράσεων του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία εμπλουτίζουν την υφιστάμενη γνώση και εμπειρία και αποτελούν οδηγό για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Επιπλέον, οι απόψεις όσων συμμετέχουν θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων της “RIS3” με νέες, δυναμικές και καινοτόμες προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν θα είναι μέχρι 40 ανά θεματικό εργαστήριο, με στόχο να εξασφαλιστεί ο διαδραστικός χαρακτήρας της κάθε δράσης. Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης σε κάποιο από τα εργαστήρια, το εργαστήριο θα επαναληφθεί.

Οι περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3) είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού μιας Περιφέρειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών (μοντέλο της τετραπλής έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα 5 θεματικά εργαστήρια μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από τους εξής συνδέσμους:

1ο Workshop: Διατροφή 2030, https://cutt.ly/IjInvcP

2ο Workshop: Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας, https://cutt.ly/pjInmm7

3ο Workshop: Κυκλική Οικονομία, https://cutt.ly/HjInW4Y

4ο Workshop: Υγεία (Ευεξία, Γήρανση, Πρόληψη, Βιοεπιστήμες, κ.α.), https://cutt.ly/1jInYfC

5ο Workshop: Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding, https://cutt.ly/rjInOc1

Τη διοργάνωση των εργαστηρίων θα υποστηρίξει το One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.