Ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα-Γερμανία» προκήρυξε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.094.107,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών, που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997).

Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στους Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Καν (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, Καν. (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής και την Κ.Υ.Α. 1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) όπως ισχύει.

Τεύχος Διακήρυξης διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, από τον επικεφαλής εταίρο (Σεβαστουπόλεως 89, Αθήνα, ΤΚ 115 26, Τηλ. 210 3226057 Φαξ: 2103226050 και email: edoao@otenet.gr), με Υπεύθυνες Επικοινωνίας τις κ.κ. Μαρία Τριανταφύλλου και Κλαίρη Ευκαρπίδου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., κατά τις εργάσιμες μέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα απαντηθούν το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών: 12.02.2021 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στην έδρα του επικεφαλής εταίρου.