Με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια καθορίζονται οι διαδικασίες για τους ελέγχους στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα:

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Πρόκειται για μη τακτικούς, ειδικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών -στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Τα αποτελέσματα αυτών των ειδικών ελέγχων υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων ελέγχων, που έχουν διενεργηθεί στους γεωργούς.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο πεδίο ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ της ιστοσελίδας του οργανισμού. Οι τηλεφωνικές καταγγελίες δεν εξετάζονται. Εξετάζονται οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες έχουν υποβληθεί με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους στην Υπηρεσία, και ερευνώνται στο εύρος και το βάθος, το οποίο επιτρέπει η αρμοδιότητά της, εφόσον αυτές, στοιχειωδώς, πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήτοι:

1. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και την ταχυδρομική ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνση του καταγγέλλοντος. Η καταγγελία πρέπει να υπογράφεται και να χρονολογείται.

2. Σε κάθε περίπτωση στο κείμενό της καταγγελίας πρέπει να περιγράφεται η παραβατική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου, για την οποία ζητείται ο έλεγχος, το χρονικό σημείο, κατά το οποίο περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου, η τυχόν ανάμειξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η καταγγελία πρέπει να μην είναι αόριστη, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον έναν ισχυρισμό, ο οποίος, εάν αναχθεί σε έναν κανόνα δικαίου να επιφέρει μία νομική συνέπεια.

4. Να περιλαμβάνει αρχή αποδείξεως, δηλαδή να περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να μπορεί να αποδειχθεί η αξιοπιστία της και το οποίο να μπορεί να αποτελέσει «αρχή αποδείξεως» για περαιτέρω έρευνα από την Υπηρεσία.

5. Να μην υποβάλλεται καταχρηστικά, με την έννοια ότι, τα καταγγελλόμενα δεν πρέπει να έχουν επαναλαμβάνόμενο χαρακτήρα, εμμένοντας σε ισχυρισμούς, οι οποίοι έχουν ήδη εξεταστεί ή απαντηθεί επαρκώς από την Υπηρεσία, η οποία έχει επιβεβαιώσει τη νομιμότητα των ενεργειών της.

6. Να αφορά έως στα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη1 από το τρέχον έτος αιτήσεων και  πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου

7. Εφόσον η καταγγελία αφορά σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια του καταγγέλλοντα ή σε ακίνητα των οποίων ο καταγγέλλων έχει τη νομή ή κατοχή, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά κυριότητας (π.χ. Ε9 ή τίτλους ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγραμμένους) ή αποδεικτικά κτήσης νομής ή κατοχής (π.χ παραχωρητήρια , μισθωτήρια αναρτημένα στο taxisnet κτλ), ως προϋπόθεση ύπαρξης έννομου συμφέροντος, καθώς και παραστατικά εντοπισμού των αγροτεμαχίων στην γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (πχ. υποβολή συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ΄87, τοπογραφικό διάγραμμα ή κτηματολογικά αποσπάσματα με κορυφές ορίων).

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου- ελεγχόμενου δικαιούχου παραγωγού, ως προς:

• το περιεχόμενό τους

• τους εμπλεκόμενους

• τα σχετικά αγροτεμάχια

• τα καθεστώτα που αφορούν

• τις τυχόν πληρωμές

• τους τυχόν ελέγχους που τις αφορούν

• το ζωικό κεφάλαιο

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, αφού εξεταστούν ως προς τα ανωτέρω, και κατά την κρίση της Περιφερειακής Υπηρεσίας απαιτηθεί ειδικός διοικητικός ή/και επιτόπιος έλεγχος, διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων με σχετική εισήγηση για διενέργεια ειδικού ελέγχου που περιλαμβάνει περιγραφή και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να τεκμηριωθεί η εισήγηση. Η Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων, αφού αξιολογήσει την εισήγηση, προωθεί σχετικό σχέδιο ενεργειών στον Πρόεδρο για έγκριση.

Κανονισμός (ΕΚ) 2988/95 άρθρο 3 όπου προβλέπεται ότι «1. Η προθεσμία παραγραφής της δίωξης είναι τετραετής από τη διάπραξη της παρατυπίας που ορίζεται στο αρθρο 1 παράγραφος 1. Ωστόσο οι τομεακοί κανόνες μπορούν να προβλέπουν μικρότερη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών.»

Καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, οι οποίες δεν απαιτούν ειδικό έλεγχο, απαντώνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θέμα που περιέχεται σε αυτήν και δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν στην ΚΥ.

Οι καταγγελίες ή κάθε είδους αναφορές, οι οποίες, μετά από σχετική αξιολόγηση, κρίνονται ως εμφανώς αόριστες, απροσδιόριστες, ακατάληπτες ή επαναλαμβανόμενες κατά τρόπο καταχρηστικό τίθενται στο αρχείο και δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν στην ΚΥ. Στις επώνυμες καταγγελίες/αναφορές , ενημερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων από την αρμόδια Π.Δ./Π.Μ.

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, στις παρακάτω περιπτώσεις, οι καταγγελίες αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία (Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας ΔΣ) προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

– Όταν η καταγγελία αφορά σε εσωτερική διαδικασία ή στρέφεται και κατά υπαλλήλου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

– Όταν η καταγγελία αφορά σε θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών

Υπηρεσιών αλλά σε αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας

– Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης απάτης ή παρατυπίας

– Εξώδικες αναφορές, έλεγχοι από ανεξάρτητες αρχές, συνήγορο του Πολίτη, ΣΕΕΔ, ΣΔΟΕ κλπ.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι στοχευμένοι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιπτώσεις ειδικών ερευνών – στοχευμένων ελέγχων, ή βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί, κατά περίπτωση, να επεκταθούν έως τέσσερα προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι εξετάζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του καταγγελλόμενου – ελεγχόμενου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση ελέγχου.

Αναλυτικά ΕΔΩ