Από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης, καθώς και αίτημα μεταβίβασης οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.08 «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» 3η Πρόσκληση, του ΠΑΑ 2014 – 2020 σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους, β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου.