Η εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού Specisoft κατέθεσε πρόταση, από κοινού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλες εταιρείες στην γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου Ικανοτήτων με την επωνυμία «Smart Agro Hub».

   Το Smart Agro Hub θα αποτελεί ένα κέντρο ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες, βάσει της προκήρυξης της δράσης.

   Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι στόχοι της δράσης από πλευράς της ΓΓΕΚ, μεταξύ άλλων, είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας καθώς και η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας με έμφαση σε τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης κα.

   Με τη δημιουργία του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και στον αγροτικό τομέα θα δοθεί έμφαση μέσω της επιχειρηματικότητας, της προώθησης προϊόντων και της εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως της ευφυούς γεωργίας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της γεωργίας σε ελεγχόμενες συνθήκες, της ιχνηλασιμότητας κ.α. Τα παραπάνω πεδία αποτελούν τομείς ενδιαφέροντος για τη Specisoft, η οποία σταθερά επεκτείνει τις δραστηριότητές της.