Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η απόφαση ένταξης πράξης 12 δικαιούχων μετά την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης για την παράταση υλοποίησης του έργου που έχουν αναλάβει και την ανάκληση ένταξης πράξης (απένταξη ) ενός δικαιούχου, με συνολική επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 399.349,73 ευρώ.

Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης των έργων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Α. για την ενέργεια «Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

 Β. για την ενέργεια «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 70%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια, ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Γ. για την ενέργεια «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%.

Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική. Δ. για την ενέργεια «Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% . Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ