Η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων της Natura 2000, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου).

Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την κατάρτιση αυτών των καταλόγων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, με τον χαρακτηρισμό των τόπων κοινοτικής σημασίας ως ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ). Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στη Λιθουανία, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών έχει λήξει για 406 τόπους κοινοτικής σημασίας στην αρκτική βιογεωγραφική περιοχή. Επιπλέον, η Λιθουανία δεν έχει καθορίσει επαρκώς λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένους ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για το σύνολο των 406 τόπων.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.